شبکه تحقیقات سلامت روان- شورای راهبردی
شورای راهبردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضاء شورای راهبردی:

 • دکتر جعفر بوالهری(رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر سید وحید شریعت(معاون مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر محمد رضا محمدی‌(رئیس مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر علی فرهودیان( رئیس مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد)
 • دکتر آفرین رحیمی موقر( رئیس مرکز مطالعات ملی اعتیاد)
 •  دکتر محمد احمدپناه ( رئیس مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 • دکتر عباس مسعود زاده ( رئیس مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
 • دکتر یوسف فکور(معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در امور خیرین سلامت)
 • دکتر محسن روشن پژوه (پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران)
 • دکتر بهروز دولتشاهی ( مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی)
 • دکتر عزیزا... مجاهد( مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)
 • دکتر مهدی مشکی(رئیس مرکز تحقیقات سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد)
 • خانم طیبه دهباشی( انجمن احبا)
 • دکتر کاوه حجت (مرکز اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.36.13.fa
برگشت به اصل مطلب