شبکه تحقیقات سلامت روان- شورای پژوهشی - آموزشی
شورای پژوهشی - آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضاء شورای پژوهشی - آموزشی:

 • دکتر احمد حاجبی (دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 • دکتر محمدرضا زرین دست (مرکز ملی مطالعات اعتیاد)
 • دکتر سید وحید شریعت(مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر محمد رضا محمدی‌(مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر جمال شمس (مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکتر غلامرضا خیرآبادی(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
 • دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه‌ا...)
 • دکتر خدابخش احمدی(مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه‌ا...)
 • دکتر علی فرهودیان (مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد)
 • دکتر آفرین رحیمی موقر( مرکز ملی مطالعات اعتیاد)
 • دکتر مجتبی حبیبی(پژوهشکده خانواده)
 • دکتر فاطمه شیخ مونسی (مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
 • دکتر مهدی مشکی( مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد)
 • دکتر محمد احمدپناه (مرکزتحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی همدان)
نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.37.14.fa
برگشت به اصل مطلب