شبکه تحقیقات سلامت روان- اعضای شبکه
اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی: رئیس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.

جناب آقای دکتر عباس رمضانی فرانی: دبیر شبکه تحیقات سلامت روان ایران.

سرکار خانم معصومه شکری: کارشناس شبکه تحقیقات سلامت روان ایران.

نشانی مطلب در وبگاه شبکه تحقیقات سلامت روان:
http://mhrn.net/find.php?item=1.87.32.fa
برگشت به اصل مطلب