برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه دين‌داری و روان درستی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکترسیده خدیجه آرین
عنوان سمینار اولین همايش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهید همت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روان درستی، مهاجران، رضامندی، افسردگی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر رابطه بين دين‌داری و روان درستی ايرانيان مقيم کانادا را مورد بررسی قرار می‌دهد. اين که آيا بين دين‌داری و روان درستی ايرانيان مقيم کانادا رابطه وجود دارد؟ به عبارت ديگر آيا بين مؤلفه‌های روان درستی (رضامندی و خشنودی و نبود افسردگی) در جمعيت ايرانيان مقيم کانادا رابطه وجود دارد؟ به‌همين منظور «آزمون سنجش دين‌داری فرد مسلمان» تهيه و برای اولين بار در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. قبل از اجرای آزمون، پايايی آن براساس پاسخ‌های 50 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی در ايران محاسبه گرديد و ضريب آلفای کرونباخ اين آزمون92/0=α به دست آمد. جامعه آماری اين پژوهش، جمعيت ايرانيان مقيم کانادا است که به بيش از يک صد هزار نفر می‌رسد. نمونه آماری 650 نفر از شهرهای اتاوا، مونترال، کالگری، ونکوور و چند شهر ديگر است. 201 نفر از اين تعداد به پرسشنامه‌ها به‌طور کامل پاسخ دادند. سن آن‌ها بيش از20 سال و مهاجر بودند. اجرا به صورت فردی صورت گرفت. علاوه بر پرسشنامه از مصاحبه نيز در اين پژوهش استفاده شد. براساس نتايج به دست آمده بين دين‌داری و روان درستی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. دين‌داری با رضامندی و خشنودی که از مؤلفه‌های روان درستی محسوب می‌شوند نيز همبستگی مثبت و معنادار دارند. دين‌داری با افسردگی همبستگی منفی و معنادار دارد. بين زنان و مردان و همچنين بين افراد متأهل و مجرد در عامل دين‌داری اختلاف معنادار وجود ندارد. بين تحصيلات و رضامندی و همچنين بين تحصيلات و دين‌داری اختلاف معنادار وجود ندارد افسردگی افراد دارای تحصيلات مختلف اختلاف معنادار ندارد. افراد دارای سلامت جسمی ‌ضعيف، افسردگی بيشتری دارند. افرادی که از خانواده‌های متدين هستند دين‌دارترند. حضرت علی (ع) به عنوان شخصيت محبوب ايرانيان مقيم کانادا انتخاب شد. معنادار بودن رابطه بين دين‌داری و روان درستی را می‌توان از طريق نظريه‌های مخلف توضيح داد: دين يک چارچوب جامع برای تفسير وقايع و اختلافات عرضه می‌کند. ضمناً دين جواب‌های مشخصی برای سؤال‌های وجودی مانند اين که از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم و.. . دارد که احتمالاً منجر به روان درستی فرد يعنی رضامندی و خوشنودی و يا نبود افسردگی می‌گردد. فرد دين‌دار از طريق دعا و نيايش با خداوند رابطه دارد. تعامل الهی منجر به دوستی و عشق و رضامندی و خشنودی می‌شود. فرد در جهت رضايت و خشنودی خداوند حرکت می‌کند، لذا خود نيز راضی و خشنود است. رضايت و خشنودی، روان درستی را برای فرد به ارمغان می‌آورد. از ديگر عواملی که می‌تواند رابطه بين دين‌داری و روان درستی را تبيين کند، شرکت افراد دين‌دار در فعاليت‌های اجتماعی است. اين شرکت فعال يک شبکه اجتماعی قابل اعتماد فراهم می‌کند که به صورت غيررسمی ‌در هنگام ناراحتی‌ها و مشکلات و مصيبت‌ها حمايت‌های لازم را از افراد می‌کنند. روابط بين افراد و پيوستگی بين آن‌ها همدردی و رفاقت را به وجود می‌آورد. در سطح انجام مصاحبه در قالب تک بررسی‌ها مورد انتخاب و گزارش آن‌ها ارائه شده است. بعضی از يافته‌های پژوهش حاضر نتايج تحقيقات قبلی را تأييد و بعضی ديگر خلاف آن‌ها را ثابت کرده‌اند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256