برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی نقش تاريخچه و تجارب مذهبی/معنوی در پيشگيری از آسيب‌های رفتاری- اجتماعی دختران جوان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله امراله ابراهیمی، راحله سموعی، دکتر سرورآرمان، فرزانه میرزایی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسيب شناسی، رفتاری اجتماعی، تجارب مذهبی، شيوه زندگی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آسيب شناسی رفتاری-اجتماعی جوانان به ويژه در جنس مؤنث، توجه بسياری ازمتخصصين علوم رفتاری را به خود معطوف نموده است. شيوه‌های فرزندپروری، تجارب دوران‌های مختلف رشد، تعيين کننده نوع رفتاردرمرحله جوانی است. شيوه زندگی ( (Life Style معنوی و تجارب دينی مراحل رشد، به نظر می‌رسد در مصون‌سازی و پيشگيری ازانحرافات رفتاری مؤثر است. هدف اين مطالعه ارزيابی ارتباط تاريخچه و تجارب مذهبی/معنوی با آسيب‌های رفتاری-اجتماعی است. روش: گروه مورد بررسی شامل 150 دختر از 15 دبيرستان نواحی 5 گانه اصفهان با ملاک داشتن پرونده اخلاقی در مدرسه يا شکايت مداوم اولياء، معلمين و مشاورين مدرسه از وجود رفتارهای تخلف کارانه و مشکل دارهستند. گروه کنترل از همان دبيرستان‌ها از بين دانش آموزانی که هيچ گونه سابقه رفتار سوء و بزهکارانه نداشته‌اند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تاريخچه و تجارب مذهبی Kehoa (1999) است که توسط پژوهشگر و همکاران حوزوی، بررسی روان سنجی شده است. دو گروه هم زمان دعوت شده و پس ازجلب همکاری و اعتماد آن‌ها پرسشنامه‌ها تکميل شدند. نتايج: تحليل داده‌ها نشان داد دو گروه مذکور از لحاظ متغيرهای تجارب، تاريخچه مذهبی و سبک زندگی معنوی در خانواده مبدا، دوره کودکی اول، سنين مدرسه و نوجوانی/جوانی تفاوت داشتند. دختران جوان که فاقد شاخص‌های آسيب شناسی رفتاری هستند، به طور معنی‌داری در مراحل مذکور، تجارب و عملکرد دينی معنوی بيشتری گزارش نمودند (05/0>P). بحث: تحليل داده‌ها حاکی است انديشه و عملکرد دينی-معنوی در خانواده و دوران‌های مختلف رشد، يکی از عوامل اساسی در پيشگيری از انحرافات روانی- اجتماعی است. سست شدن پايه‌های معنوی خانواده و ضعف انديشه و رفتاردينی در مراحل رشد با شيوع رفتار خلاف کارانه ارتباط دارد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256