برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملکردهای دينی آن‌ها (1376)
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله امرا.. ابراهیمی، حمیدنصیری
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی سالمندان، نگرش و عملکرد دينی، احساس پوچی، مؤسسه زدگی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سالخوردگی آخرين دوره يک چرخه زندگی عادی است. در اين دوره اغلب و نه لزوماً افت کارکردهای شناختی و اختلالات خلقی با هر دهه افزايش عمر، افزايش می‌يابد. کفايت درمان‌های دارويی به لحاظ تداخل با رژيم پزشکی سالمند، مورد ترديد واقع است. در اين سنين توجه به منابع درونی نظير باورها، اعتقادات و روش‌های مقابله مذهبی با شرايط سالمندی از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد اعتقادات و عملکردهای مذهبی در دوره سالمندی نقش مهمی ‌در پر کردن فضای خالی زندگی، معنی دهی به حيات و غلبه بر احساس پوچی و تنهايی دارد. به منظور بررسی رابطه نگرش و عملکرد دينی سالمندان مقيم خانه سالمندان، با ميزان افسردگی آن‌ها پژوهش حاضر اجرا گرديد. آزمودنی ها70 نفر سالمند زن و مرد بودند که به طور تصادفی از دو آسايشگاه اصفهان انتخاب شدند. وسيله سنجش متغيرها عبارت از مصاحبه روان شناختی، آزمون افسردگی HRSD و مقياس‌های سنجش نگرش و عملکرد دينی سالمندان بوده. روش‌های تحليل داده هاضريب همبستگی چند متغيره و آزمون t است. ابتدا با سالمندان جهت برقراری رابطه عاطفی و جلب اعتماد و همکاری مصاحبه انجام می‌شد و طی آن، آزمون‌های مذکور توسط آزمونگر تکميل می‌گرديد. علاوه بر تحليل ضريب همبستگی، گروه مورد مطالعه براساس ميزان افسردگی در HRSD سرند شده و دو گروه انتهايی با بالاترين و پايين ترين ميزان افسردگی نيز جدا شدند. دو گروه اخير از لحاظ متغيرهای مورد بررسی مقايسه شدند. تحليل داده‌ها حاکی است بين ميزان نگرش و عملکرد دينی سالمندان با ميزان افسردگی آن هاضريب همبستگی معنی‌دار معکوس وجود دارد (05/0>P). بين سن، تعداد فرزندان سالمند و مدت اقامت در آسايشگاه با متغيرهای افسردگی و نگرش و عملکر ددينی رابطه معنی‌داری ديده نشد. علی رغم شرايط مؤسسه زدگی (institutionalized، به معنی ديگر نهادی شدن) و فقدان روابط عاطفی- اجتماعی و همچنين از دست دادن نقش‌های فعال اجتماعی، افت قوای جسمی ‌و کارکردهای شناختی ليکن اعتقادات، نگرش‌ها و عملکردهای دينی عامل مهمی ‌در سازگاری با پيامدهای سالخوردگی و تأمين بهداشت روانی سالمند است. مذهب در سطوح شناختی و رفتاری منبع با اهميتی در هدفمند دانستن هستی و احساس حمايت و غلبه بر يأس و افسردگی است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256