برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی روش‌های مقابله مذهبی، نگرش مذهبی و فعاليت‌های مقابله‌ای در بيماران غيرقابل علاج
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر مهرداد احمدیان، دکتر جعفر بوالهری
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، سازگاری، فعاليت‌های مقابله‌ای، استرس‌زا، فطرت، فشارروانی، مکانيسم دفاعی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تشخيص سرطان مرحله‌ای بحرانی در زندگی فرد است. در طول اين بحران فشارهای متعدد روانی- اجتماعی و جسمی ‌گريبان‌گير فرد می‌شود و او برای مقابله با بحران ناشی از سرطان به ساختارها يا مکانيسم‌های دفاعی پناه می‌برد. به همين دليل بيماران جهت سازگاری با شناخت سرطان، به مذهب به عنوان يک منبع حمايتی می‌نگرند، اعمال مذهبی را با دقت و شدت بيشتری انجام می‌دهند و به دين- فطرت- خود باز می‌گردند. زيرا مذهب بر فعاليت‌های مقابله‌ای از طريق تجهيز افراد به گنجينه‌ای از شيوه‌های مقابله‌ای تأثير می‌گذارد. هدف: در همين راستا هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی‌های مقابله مذهبی، نگرش-مذهبی و مهارت‌های مقابله‌ای در بيماران سرطانی و بيماران قابل علاج است. روش پژوهش: پژوهش از نوع مقطعی-مورد شاهدی و تحليلی می‌باشد. که بر روی بيماران بستری در بيمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و ايران انجام گرفت. برای انجام پژوهش، ابتدا پايايی آزمون مقابله مذهبی مورد بررسی قرار گرفت. سپس به 50 نفر (25 نفر زن و 25 نفر مرد) ازبيماران سرطانی و50 نفر (25 نفر زن و 25 نفر مرد) از بيماران مبتلا به بيماری قابل علاج-به عنوان گروه کنترل- پرسشنامه‌های مقابله مذهب، نگرش سنج مذهبی و مهارت‌های مقابله‌ای تحويل داده شد. نتايج و بحث در نتايج: سن بيماران مورد مطالعه 50-20 سال می‌باشد که ميانگين سن کل جمعيت بيماران مبتلا به سرطان و بيماران مبتلا به بيماری قابل علاج به ترتيب 30 و 32 سال است. بيشتر فراوانی را گروه 30 سال دارد. تفاوت معنی‌داری بين گروه‌های مورد مقايسه از نظر سن مشاهده نمی‌شود. ميزان تحصيلات بيماران ديپلم و مقاطع بالاتر از ديپلم می‌باشد. بيشترين سطح تحصيلات را ديپلم تشکيل می‌داد. مدت ابتلا به بيماری غير قابل علاج از 1 تا 5 سال متغير بود همچنين 74% بيماران سرطانی از تشخيص بيماری خود اطلاع داشتند، 6% نيز به طور مشکوک تشخيص خود را بيان می‌کردند. نتايج نشان داد که افراد مبتلا به سرطان در مقايسه با افراد مبتلا به بيماری قابل علاج نمره بالاتری در مقابله مذهبی به دست آوردند P. Value (001/0=P). به عبارت ديگر ايمان بيرونی بيماران سرطانی بيشتر است. در مقايسه درون گروهی آزمون مقابله مذهبی، مشخص شد که مقابله مذهبی مردان و زنان مبتلا به سرطان به ترتيب بيشتر از مقابله مذهبی مردان و زنان مبتلا به بيماری قابل علاج است. در زمينه نگرش مذهبی بيان گرديد که بيماران سرطانی نمره بالاتری نسبت به گروه کنترل به دست آوردند و مذهب درونی بيماران سرطانی در سطح بالاتری قرار دارد (001/0=P). در مقايسه درون گروهی در نگرش مذهبی نتيجه گرفته شد که نگرش مذهبی مردان مبتلا به سرطان بالاتر از مردان مبتلا به بيماری قابل علاج است (001/0=P). ولی نگرش مذهبی زنان مبتلا به سرطان، برابر زنان گروه کنترل است و از اين نظر با هم تفاوتی ندارند (1/0=P). در زمينه به کارگيری راهبردهای مهارت‌های مقابله‌ای، نتايج نشان داد که در افراد مبتلا به بيماری غير قابل علاج در مقايسه با گروه کنترل، مقابله متمرکز بر فعاليت آسيب ديده است. به علاوه در مقابسه دو گروه در راهبردهای مقابله‌ای مشاهده شد که دو گروه به شيوه‌ای يکسان از مقابله متمرکز بر هيجان، استفاده نموده و تفاوت معنی‌داری ندارند. ميزان به کارگيری مهارت‌های مقابله‌ای کمتر مفيد ياغير مؤثر دو گروه در حد يکسانی قرار دارد. همچنين معلوم شد که تفاوت معنی‌داری بين مقابله مذهبی و نگرش مذهبی بيماران غير قابل علاج که از بيماريشان آگاهی دارند و بيماران غيرقابل علاج که از بيماريشان آگاهی ندارند وجود ندارد. راهکار: بايد به اين امر توجه شود که افراد در شرايط استرس‌زا اعمال مذهبی را با شدت بيشتری انجام می‌دهند زيرا تجارب معنوی شرايط استرس‌زای غير قابل کنترل را بر روی فرد خنثی می‌کند و تطابق فرد را با بيماريش تعديل نمايد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256