برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثير نگرش مذهبی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان دبيرستانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله طاهره سهرابیان، دکتر مه سیما پورشهریاری، دکتر طیبه ماهروزاده
عنوان سمینار چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس‌های دینی
مکان برگزاری سمینار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زمان برگزاری سمینار اسفند 1382
سازمان برگزار کننده سمینار مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، سازگاری فردی- اجتماعی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هر فردی برای رفع نيازهای جسمی، روانی و ادامه زندگی خود، محتاج زندگی گروهی و سازگاری اجتماعی با ديگران است. علاوه بر اين ميزان يادگيری تحصيلی، موفقيت شغلی، داشتن روابط سالم با ديگران و رضايت از زندگی همگی باميزان سازگاری فردی و اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ می‌باشند. هدف اين پژوهش پاسخ گويی به سؤالات زير است: 1.آيا بين سازگاری فردی و اجتماعی با ميزان نگرش مذهبی رابطه‌ای وجود دارد؟ 2.آيا ميزان نگرش مذهبی دانش آموزان پسر و دختر با يکديگر متفاوت است؟ 3.آيا ميزان نگرش مذهبی با رشته تحصيلی ارتباط دارد؟ برای انجام تحقيق تعداد 300 نفر از دانش آموزان روزانه سال دوم متوسطه در استان لرستان به روش نمونه گيری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند که از اين تعداد 150 نفر دختر و 150 نفر پسر بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه شخصيتی کاليفرنيا، که ضريب پايايی آن در پژوهش‌های پيشين بين 91/0 تا 93/0 به دست آمد، و پرسشنامه نگرش مذهبی، با ضريب پايايی 87/0 بود. نتايج به دست آمده از تحليل واريانس يک طرفه و آزمون t مستقل حاکی از آن است که بين اعتقادات مذهبی و سازگاری فردی و اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی يافته‌های تحقيق وجود ارتباط معناداری بين نگرش مذهبی با جنسيت و نوع رشته تحصيلی را نشان نداد. با توجه به نتايج تحقيق که نشان می‌دهد بين نگرش مذهبی و سازگاری فردی و اجتماعی همبستگی مثبت بالايی وجود دارد، مسؤولين و برنامه ريزان تعليم و تربيت و همچنين والدين می‌توانند با تقويت روحيه مذهبی در نوجوانان زمينه پيشگيری از انحرافات و ناسازگاری‌های اجتماعی زا فراهم آورند. همچنين محققين ديگر می‌توانند بر پايه نتايج به دست آمده از اين پژوهش در يافتن راه‌هايی جهت افزايش سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان کمک نمايند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256