برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله محبوبه البرزی، سیامک سامانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فشار روانی، افسردگی، اضطراب، عقايد مذهبی اختلالات هيجانی، بهداشت روانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اخيراً مطالعات متعددی پيرامون تأثير عقايد مذهبی بر زندگی فردی و اجتماعی فرد صورت گرفته است. توجه به تأثير مثبت اعتقادات مذهبی در جلوگيری از بروز برخی اختلالات هيجانی از سوی متخصصان، نمونه‌ای از اين تحقيقات می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر نيز بررسی تأثير ميزان اعتقادات مذهبی بر اضطراب، افسردگی و فشار روانی در نوجوانان بود. گروه نمونه اين مطالعه شامل 165 نوجوان دختر و پسر 14 تا 19 ساله بود که به شيوه خوشه‌ای تصادفی از ميان دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهر شيراز انتخاب شده بودند. در اين پژوهش جهت بررسی اعتقادات مذهبی از پرسشنامه نگرش مذهبی و برای مطالعه وضعيت هيجانی نوجوانان از مقياس افسردگی، اضطراب و فشارروانی (DASS) استفاده شد. برای بررسی پايايی اين دو مقياس به شيوه آلفای کرونباخ اقدام شد که ضريب برای پرسشنامه نگرش مذهبی برابر92/0 و برای سه مؤلفه افسردگی، اضطراب و فشار روانی به ترتيب 81/0، 50/0 و 71/0بود. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوری شده از روش تحليل رگرسيون استفاده شد که نتايج اين تحليل نشان داد، متغيرنگرش مذهبي6 درصد از واريانس افسردگی را در نوجوانان پيش بينی می‌کند. در ضمن ضريب همبستگی نگرش مذهبی و افسردگی برابر27/0- بود که اين ضريب در سطح0.02 >P معنی‌دار بود. به طورکلی نتايج اين تحقيق نشان داد با افزايش ميزان نگرش مذهبی، ميزان افسردگی در نوجوانان کاهش می‌يابد، که اين موضوع نشانگر ميزان اهميت اعتقادات مذهبی در حفظ بهداشت روانی افراد جامعه می‌باشد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781