برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در بين دانش‌آموزان دبيرستانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر سینا اوحدی نیا، دکتر جعفر بوالهری، عیسی کریمی ‌کیسمی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعارض، پرسشنامه، توکل، پرسشنامه عوامل تنش‌زا، کشمکش روانی، پرسشنامه نشانگان استرس
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تنش عبارت است از شرايطی که فرد در محيط کار يا زندگی با آن‌ها روبرو می‌شود و عدم هماهنگی اين شرايط با ظرفيت‌ها و امکانات موجود وی باعث عدم تعامل، تعارض و بروز کشمکش‌های درونی می‌شود (لازاروس و فولکمن، 1984). دانش‌آموزان دوره دبيرستانی به عنوان قشری از جامعه که يکی از حساس‌ترين دوره‌های زندگی را تجربه می‌کنندو در معرض تنش‌های محيطی و روانی متعددی چون مشکلات آموزشی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و پيامدهای ناشی از ورود به سن بلوغ هستند که يکی از آسيب‌پذيرترين گروه‌ها به حساب می‌آيند و بررسی آمارهای سازمان جهانی بهداشت نيز روند روبه رشد بروزاختلالات جدی روانی را در اين گروه نشان می‌دهد. مجموعه اين مسائل و نيز اتخاذ راهبردهای هيجان مدار برای مقابله با اين تنش‌ها، می‌تواند عملکرد تحصيلی، سلامت روانی و جنبه‌های رفتاری اين گروه را تحت تأثير قرار دهد (استارک، کورکجيان و اسپريتو، 1991) هدف اصلی اين پژوهش بررسی تعيين رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در بين دانش‌آموزان می‌باشد، که به صورت نمونه‌گيری تصادفی از بين 14000 دانش آموز 245 نفر با استفاده از محاسبه آماری حجم نمونه انتخاب گرديده است. ابزارهای اندازه‌گيری پژوهش، پرسشنامه توکل، پرسشنامه عوامل تنش‌زا و پرسشنامه نشانگان استرس می‌باشد که پايايی و اعتبار آن در بررسی‌های قبلی نشان داده شده است. تحليل آماری در اين پژوهش، آمارهای توصيفی، ضريب همبستگی، آزمون t مستقل و تحليل واريانس يک متغيره می‌باشد. يافته‌ها نشان می‌دهد که ميانگين سنی گروه 43/15 سال می‌باشد، که 152 نفر62% دختر 93 نفر 38% پسر می‌باشند. 18نفر 5/7% مرفه، 175 نفر 9/72% متوسط و بقيه 47 نفر 6/19% اظهار داشته‌اند که در گروه کم درآمد قرار دارند. ميانگين جمعيت خانوار 5/6 نفر بوده و تفاوت ميانگين نمرات آزمودنی‌ها در متغير جنسيت، آزمون تنش‌زا (1000/0>P 45/4=t) معنی داربوده به طوری که نمرات زنان بيشتر از مردان ديده شده است. تفاوت ميانگين نمرات آزمودنی‌ها در وضعيت اقتصادی آزمون‌های تنش‌زا و نشانگان استرس با (0001/0>P 26/8=F) و (003/0>P 67/5=F) معنی‌دار نشان داده شده بدين معنی که در گروه کم درآمد استرس‌های بيشتری نسبت به سايرگروه‌ها ديده شده است. و ميانگين نمرات آزمودنی‌ها در جمعيت خانوار، اختلاف معناداری را نشان نداده است. ميانگين نمرات پرسشنامه توکل 85/153 می‌باشد و 55% از دانش‌آموزان در پرسشنامه يادشده از بيشترين نمره ممکن (200)، 85/153 را به دست آورده‌اند. 8/91% از آزمودنی‌ها به سؤال اشخاصی که واقعاً به خدا توکل دارند، اشخاصی آرام و اميدوار می‌باشند و 2/90% به سؤال ايمان به لطف و کرم الهی انسان را در مواجهه با مشکلات نيرومند می‌سازد بيش از ساير سؤالات پاسخ مثبت داده‌اند. دليل آن اين است که ميزان توکل در دانش‌آموزان در سطح مطلوبی دراين پژوهش بالا بوده ولی رابطه بين توکل و استرس بين دانش‌آموزان معنی‌دار ديده نشده است. ميانگين نمرات آزمون تنش‌زا، 91/ 18بوده که5 /46% از دانش‌آموزان در آزمون ياد شده بيشترين نمره ممکن (120)، 91/18 به دست آورده‌اند. و رابطه بين آزمون عوامل تنش‌زا، و نشانگان استرس 35/0=r در سطح بالای 99% معنی‌دار ديده شده است. 9/57% ترس از مردود شدن در هر درس، 6/52% مرتکب گناه شدن، 42% مرگ يکی از اقوام نزديک و 6/41% خراب شدن وضع خانواده را به عنوان شديدترين عوامل تنش‌زا پاسخ داده‌اند. ميانگين نمرات آزمون نشانگان استرس 91/52 می‌باشد که 4/49% از دانش‌آموزان در آزمون ياد شده بيشترين نمره ممکن (152)، 91/52 را به دست آورده‌اند. 2/52% از آزمودنی‌ها، نگرانی، 4/47% عصبانيت، 3/47% اضطراب و2/41% افسردگی را به عنوان بيشترين نشانگان استرس در خود اظهار داشته‌اند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256