برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقايسه ميزان اعتقاد به معاد در بين بيماران مبتلا به اختلال افسرده خويی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر مژگان پورحسینی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلال خلقی، افسرده خويی، معاد، جهان آخرت، آيات وروايات، اعتقاد به معاد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله ديستايميا يکی از انواع اختلالات خلقی است، اختلال مزمن و مشخص با وجود و خلق افسرده است که قسمت عمده روز دوام داشته و اکثر روزها وجود دارد. در اين مطالعه که ميزان اعتقاد به معاد در بين بيماران مبتلا به اختلال افسرده‌خويی (ديستايميا) و گروه کنترل 45-20 ساله مراجعه کننده به بيمارستان خورشيد شهر اصفهان در سال 1375 مقايسه شد هدف تعيين و مقايسه ميزان اعتقاد به معاد در بيماران مبتلا به ديستايميا و گروه کنترل بود. در اين تحقيق که به شيوه نمونه-شاهدی انجام شد 74 مورد بيمار ديستايميک بر طبق کرايتريای تشخيص DSM-IV از ميان بيماران مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی بيمارستان خورشيد در طی زمستان سال 75 بيماريابی شدند و در معرض سؤالات پرسشنامه سنجش ميزان اعتقاد به معاد که بااستفاده از آيات و روايات مربوطه و طی تحقيقات گسترده‌ای تنظيم و توسط کارشناسان مربوطه تأييد گشت قرار گرفتند. همچنين هر بيمار يک نفر از افراد سالم خانواده خود را که هم جنس و تقريباً هم سن بود و از نظر سطح تحصيلات و محيط رشد همگون باشد معرفی نمود و بدين وسيله همان پرسشنامه توسط 74 مورد شاهد معرفی شده تکميل گشت دامنه نوسان امتيازات حاصل از پرسشنامه از 22 تا 66 می‌باشد که بر حسب سطح امتياز از نظر ميزان اعتقاد به معاد به 4 گروه بسيار ضعيف، ضعيف، خوب و بسيار خوب تقسيم می‌گردد. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از تحقيق نتايج زير به دست آمد: - درصد موارد بيمار افسرده خويی که اعتقاد بسيار ضعيف به معاد داشتند: 4/59% - مجموع درصد بيماران افسرده خويی که اعتقاد بسيار ضعيف و يا ضعيف به معاد داشتند: 7/98% - درصد موارد شاهد که اعتقاد بسيار خوب به معاد داشتند: 5/86% - درصد موارد بيماران افسرده خويی که اعتقاد بسيار خوب به معاد داشتند: صفر - درصد موارد شاهد که اعتقاد بسيار ضعيف يا ضعيف داشتند: صفر در اين مطالعه ميانگين امتيازات گروه بيماران افسرده‌خو (ديستايميک) 37/43 و ميانگين امتيازات گروه شاهد 18/58 به دست آمده که با توجه به محدوده اعتقاد بسيار ضعيف (33-22) و محدوده اعتقاد بسيار خوب (66-55) و از نتايج به دست آمده که در بالا ذکر شد نتيجه‌گيری می‌شود که ميان اختلال اعتقاد به معاد و بيماری افسرده خويی احتمالاًرابطه دو طرفه وجود دارد و اصلاح اعتقاد به جهان آخرت در پيش‌گيری و درمان افسرده‌خويی مؤثر است. درجه اطمينان محاسبه شده برای اين تحقيق بيش از 99% و 001/0>Pval است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256