برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه ميزان پای‌بندی به اعمال عبادی و سبک هويت
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بهرام جوکار، مسعود حسین چاری
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعمال عبادی، حيات روانی، سبک هويتی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله دين در جامعه ايرانی، برخلاف بسياری از ممالک ديگر، به عنوان يک عنصر کليدی و جزئی از زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی افراد مطرح است. با اين وجود، متأسفانه شمار پژوهش‌های روان شناختی که با رويکرد تجربی، مؤلفه‌های دينی را در رابطه با مؤلفه‌های روانی مدنظر قرارداده باشند چندان قابل ملاحظه نيست. اين درحالی است که در کشورهای غربی افق‌های جديدی پيرامون موضوعاتی از اين دست، گشوده شده است برای نمونه شماره 22 مجله نوجوانی که به سال 1999 منتشر شده است به طورکامل به موضوع نقش مذهب در دوران نوجوانی اختصاص يافته است. پای‌بندی به انجام اعمال عبادی، علی رغم تأثيرات برجسته‌ای که در حيات روانی انسان دارد کمتر مورد نظر پژوهشگران بوده است (مک کينيومک کينی، 1999). بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ميان پای‌بندی به برخی اعمال عبادی، با وضعيت هويتی افراد، سعی بر آن داشت که نقش دين در رشد روانی افراد را مورد تحقيق قرار دهد. به منظور دستيابی به هدف فوق برای اعمال عبادی، چهار وجه در نظر گرفته شده است که عبارتنداز:عبادت برای درخواست، عبادت به منظور توبه، عبادت جهت شکرگزاری و عبادت از جهت پرستش و عشق‌ورزی نسبت به خداوند. از سوی ديگر در اين پژوهش، سبک هويت در قالب سبک‌های آگاهانه، هنجاری و بی‌سامان-پرهيزی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ای مشتمل بر300 داننشجوی دختر و پسرشاغل به تحصيل در دانشگاه شيراز و دانشکده علوم قرآنی به عنوان آزمودنی‌های پژوهش حاضر به شيوه خوشه‌ای، تصادفی انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گيری ميزان پای‌بندی به اعمال عبادی پرسشنامه‌ای توسط پژوهشگران با محوريت چهار وجه فوق‌الذکر تهيه و رشد هويتی نيز به کمک پرسشنامه سبک هويت (وايت و همکاران، 1998) اندازه‌گيری شد. اين پرسشنامه شامل 3 مقياس فرعی است که هر يک تعيين کننده سبک خاصی از هويت فردی می‌باشد. و برای سنجش پايايی ابزارهای پژوهش از روش آلفای کرونباخ و برای احراز روايی علاوه بر همسانی درونی از تحليل عاملی نيز استفاده شد. در مجموع، نتايج اين پژوهش حکايت از آن داشت که ميزان پای‌بندی افراد به اعمال عبادی با سبک هويتی آنان ارتباط دارد. همچنين وجه اعمال عبادی انجام شده با سبک هويتی افراد رابطه دارد که نتايج تفصيلی، برخی راهکارهای عملی و نيز زمينه‌های پژوهشی آتی، در اصل مقاله خواهد آمد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781