برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی وضعيت روانی و مذهبی افراد دارای +HIV
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حمیدرضا رمضانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وضعيت روانی، نگرش مذهبی، سايکوپاتولوژی، ايدز
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله بدون شک يکی از مهم ترين معضلات جوامع بشری تا کنون مسئله ايدز بوده است و متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های فراوان جهت جلوگيری از گسترش آن به طور کامل مهار نشده است. تحقيقات متعدد مؤيد اين نکته بوده که ايدز يک مسئله فراگير و اجتماعی است و کنترل آن نيازمند برنامه ريزی‌های دقيق علمی‌ و همکاری‌های همه جانبه نهادهای جامعه و افراد می‌باشد. بديهی است که امروزه بهترين راه مبارزه با مشکل مذکور را پيشگيری از گسترش آن دانسته‌اند و بر همين اساس شناخت و بررسی خصوصيات افراد مبتلا به عنوان کانون‌های عفونت‌زا حائز اهميت می‌باشد. هدف اصلی تحقيق، بررسی وضعيت روانی و مذهبی افراد+ HIV بوده که از آن طريق اقدامات درمانی و پيشگيری از انتقال به سايرين مورد توجه قرار خواهد گرفت. با استفاده از روش تحقيق زمينه يابی تعداد 92 نفر که دارای+ HIVبوده (76نفر در ندامتگاه سنگ بست مشهد و 16 نفر در محيط بيرون از ندامتگاه) در مدت 2سال با استفاده از آزمون روان شناختی (SCL-90-R )، پرسشنامه نگرش سنج مذهبی (گلريز و براهنی، 1352)، پرسشنامه و سياهه رفتاری ساخته شده براساس اعمال و ديدگاه‌های مذهبی و مصاحبه بالينی مورد ارزيابی و بررسی قرار گرفتند. يافته‌های به دست آمده براساس فرضيه‌های مطرح شده پس از تجزيه و تحليل آماری حاکی از وجود ميزان نسبتاً بالايی از سايکوپاتولوژی (85% آزمودنی‌ها از انواع اختلالات و مشکلات روانی رنج می‌بردند) در افراد مورد مطالعه می‌باشد. علاوه بر اين ارتباط معنی‌داری بين ميزان سايکوپاتولوژی و وضعيت مذهبی (83%) به دست آمده است. همين گونه تغييراتی در وضعيت مذهبی آزمودنی‌ها در طی مدت مطالعه مشاهده شد که نشان دهنده گسترش باورهای دينی و اعتقادی هم گام با سير بيماری می‌باشد. با توجه به يافته‌های تحقيق به نظر می‌رسد که افراد+ HIVدر سطح وسيعی نياز به خدمات روان پزشکی و روان شناسی بالينی دارند. از طرفی با استفاده از درمان‌های روان شناختی توأم با شيوه‌های مبتنی بر اعتقادات و باورهای مذهبی آلام روحی و روانی به طور مؤثرتری در افراد مبتلا کاهش يافته و زمينه جلوگيری از گسترش و انتقال ويروس به ساير افراد در آن‌ها تقويت می‌شود. نتايج کلی تحقيق به تفضيل در اصل مقاله ارائه شده است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.036 seconds with 749 queries by yektaweb 3600