برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی آيا فعاليت‌های مذهبی می‌توانند از افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد در دانشجويان پيشگيری نمايد؟
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر محمدرضا سرگلزایی، دکتر فاطمه بهدانی، دکتر اسمعیل قربانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، اضطراب، سوءمصرف، فعاليت‌های مذهبی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: علی‌رغم وجود گزارشات موردی فراوان از نقش فعاليت‌های مذهبی در بهداشت روانی، مطالعات کنترل شده در اين زمينه بسيار اندک‌اند. بنابراين برای پاسخ به اين پرسش که آيا فعاليت‌های مذهبی می‌توانند از افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد در دانشجويان پيشگيری کنند اقدام به يک مطالعه کنترل شده نموديم. اهداف: اهداف ماعبارت بودند از مطالعه ميزان انجام فعاليت‌های مذهبی در دانشجويان مورد مطالعه و جستجوی وجود رابطه بين فعاليت‌های مذهبی و ميزان افسردگی، اضطراب و سوء مصرف مواد در آن ها. روش پژوهش: تعداد 250 نفر از دانشجويان رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلف شهر سبزوار که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند حجم نمونه اين تحقيق بودند کليه دانشجويان، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب حالتی-صفتی اشپيل برگر را برای سنجش افسردگی و اضطراب و پرسشنامه سبک زندگی بالدی را که شامل زير آزمون فعاليت‌های مذهبی و زير آزمون مواد است همراه با پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختی و تحصيلی پر نمودند. نتايج: تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مجذور خی و t-test نشان داد که هر چه ميزان وقت صرف شده جهت فعاليت‌های مذهبی بيشتر باشد، افسردگی، اضطراب حالتی، اضطراب صفتی و احتمال سوء مصرف مواد کاهش می‌يابد (05/0>P).
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 20 queries by YEKTAWEB 3781