برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری و مامائی و بهداشت بندرعباس
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله لاله سلیمانی زاده، تیمور آقاملایی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، نگرش مذهبی، آزمون افسردگی بک، جهت‌گيری مذهبی آلپورت
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين مطالعه با هدف تعيين ميزان افسردگی و ارتباط آن با نگرش مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری و مامائی و بهداشت بندرعباس انجام شد. روش مطالعه مقطعی است. 299 نفر دانشجو که به شکل نمونه‌گيری آسان، انتخاب شده بودند توسط آزمون افسردگی بک، و آزمون جهت‌گيری مذهبی آلپورت مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 299 نفر دانشجوی مورد مطالعه 9/64% دختر و 1/35% پسر بودند. ميانگين سنی افراد مورد مطالعه 3/21 سال باانحراف معيار14/0 بود. براساس آزمون افسردگی بک، از مجموع افراد مورد بررسی 5/55% بدون افسردگی، 1/32% افسردگی خفيف، 11% افسردگی متوسط و 3/1% افسردگی نسبتاً شديد يا شديد بودند. براساس مقياس نگرش مذهبی دو بعدی آلپورت، مذهب در 7/8% افراد مورد بررسی بيرونی و در3/91% درونی شده است. و با توجه به تقسيم‌بندی ديگر در مورد نگرش مذهبی 9/70% مذهبی، 4/21% تاحدودی مذهبی و 7/7% کم مذهبی می‌باشند. آزمون آماری کااسکوئر نشان داد از نظر ميزان افسردگی، در دختران و پسران اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد (05/0< (P. برای بررسی وجود يا عدم وجود همبستگی بين ميزان افسردگی و نگرش مذهبی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد. نتيجه نشان داد که بين اين دو، همبستگی معکوس وجود دارد به اين ترتيب که با بالا رفتن نگرش مذهبی، ميزان افسردگی کاهش می‌يابد (05/0>P). همچنين آزمون کا اسکوئر نشان داد که شدت افسردگی با نگرش مذهبی ارتباط معنی‌دار آماری دارد و در افراد کم مذهبی ميزان افسردگی بيشتر از افراد مذهبی است (05/0>P).
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256