برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ميزان تأثير نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله نادره سهرابی، سیامک سامانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، بهداشت روانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در سال‌های اخير، دين به عنوان يکی از عمده ترين متغيرهای مؤثر بر رفتار و حالات روانی مورد توجه بسياری از متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است، تا جايی که برخی دين را عامل اساسی در بهداشت فردی و اجتماعی معرفی کرده‌اند. هدف از پژوهش حاضر نيز بررسی و مطالعه تأثير اعتقادات مذهبی بر بهداشت روانی دانش‌آموزان بود. گروه نمونه اين مطالعه شامل 165 دانش آموز (82 دختر و 83 پسر) از کلاس‌های اول تا سوم متوسطه و مراکز پيش دانشگاهی بود که به شيوه خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند. ميانگين انحراف معيار سن اين دانش‌آموزان به ترتيب برابر 15و4/7 بود. در اين مطالعه از دو مقياس سنجش نگرش مذهبی (شامل40سوال و92/0=α) و پرسشنامه بهداشت عمومی ( (GHQ، که شامل چهارعامل نشانگان بدنی (77/0= (αو بی خوابی و اضطراب (78/0=α)، نارسايی در کنش‌های اجتماعی (72/0= α)، و افسردگی شديد (89/0= α) بود استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که ميان ميزان نگرش مذهبی و بهداشت روانی رابطه معنی‌داری وجود دارد، به طوری که متغير نگرش مذهبی به ترتيب9، 4و4درصد واريانس بی‌خوابی و اضطراب، نارسايی در کنش‌های اجتماعی و افسردگی را در مقياس ( (GHQ، تبيين می‌کرد. در ضمن نتايج تحليل کواريانس (ANCOVA) برای مقايسه نمره عوامل مختلف موجود در پرسشنامه بهداشت روانی در دختران و پسران با کنترل متغير نگرش مذهبی نشان داد که دختران در سه عامل بی‌خوابی و اضطراب، (F (1,97) =5. 66, P<0. 02) نشانگان بدنی ( (F (1,97) =9. 44, P<0. 003 و نارسايی در کنش‌های اجتماعی (F (1,97) =10. 72, P<0.001) در مقايسه با پسران به طور معنی‌داری از بهداشت روانی بالاتری برخوردار می‌باشند. در ضمن ضريب همبستگی نگرش مذهبی با نمره کل بهداشت روانی برابر با29/0بود که در سطح003/0>P معنی‌دار بود. به طور کلی نتايج اين بررسی نشان داد که نگرش مذهبی از جمله عوامل مؤثر بر بهبود وضعيت بهداشت روانی نوجوانان می‌باشد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256