برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقابله مذهبی و اضطراب
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله حمیده عظیمی ‌لولتی، دکتر مهران ضرغامی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقابله، استرس، سازگاری، اضطراب، شعائر دينی، اختلالات روانی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقابله روشی است که فکر کردن و رفتار کردن به آن به مردم کمک می‌کند تا اثرات فشار روانی زيان آور را خنثی ساخته، استرس را کاهش داده از هيجانات ناشی از آن نيز بکاهند. مقابله مذهبی شيوه‌ای است که انسان‌ها از شعائر و عقايد مذهبی جهت مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی بهره می‌گيرند. پيچيدگی زندگی در قرن اخير باعث شده انسان به طور مداوم در مقابل ناملايمات از خود سازگاری نشان دهد و اضطراب يکی از شايع ترين اختلالاتی است که در مقابل ناسازگاری‌ها بروز می‌کند. پژوهش حاضر به روش توصيفی- تحليلی با هدف تعيين مقابله مذهبی و ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی 79-78 در شهر ساری انجام گرديده است. نمونه‌های پژوهش 316 دانشجو بودند که به روش نمونه‌گيری تصادفی انتخاب و طبقه‌بندی شدند. ابزار پژوهش در اين بررسی پرسشنامه مشخصات (15 سؤال)، پرسشنامه اضطراب (آشکار و نهان) اسپيل برگر (40 ماده)، و پرسشنامه مقابله مذهبی (31 ماده) بوده است. تجزيه و تحليل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصيفی و آزمون‌های تی، تحليل واريانس، آزمون شفه، مجذور خی و ضريب همبستگی پيرسون بابه کارگيری نرم افزارSPSS انجام گرديده است. نتايج نشان داد 4/10%، 8/85% و 8/3% واحدهای پژوهش به ترتيب از اضطراب آشکار و پنهان در حد شديد و بسيار شديد رنج می‌برند. نتايج نشان داد همبستگی معکوس و معنی‌داری بين اضطراب آشکار و پنهان نمونه‌ها بامقابله مذهبی آن‌ها وجود دارد. r=0. 24 P<0. 01, r=-0. 23P<0. 01) ). نتايج نشان داد ميانگين نمرات اضطراب آشکار و پنهان به طور معنی‌داری در آمودنی هاييکه مقابله مذهبی ضعيف داشتند بالاتر بوده است (05/0>P). آزمون‌های آماری نشان داد تفاوت معنی‌داری بين ميانگين نمرات مقابله مذهبی واحدهای مورد پژوهش برحسب جنسيت (001/0>P)، رشته تحصيلی (001/0>P)، مقاطع تحصيلی (001/0>P)، و اتفاقات فشارزای زندگی (05/0>P) وجود دارد. نتايج تفاوت معنی‌داری بين ميانگين نمرات اضطراب آشکار و پنهان واحدهای پژوهش بر حسب علاقه مندی به رشته تحصيلی (005/0>P)، و اتفاقات فشارزای زندگی و (05/0>P، 01/0>P) سابقه مشکلات روانی (01/0>P) نشان داده است. اما بين ميانگين نمرات اضطراب آشکار و پنهان دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنی‌دار نبود. به علاوه ميانگين نمرات اضطراب پنهان تفاوت معنی‌داری برحسب شيوه‌های مقابله نشان داد (P<0. 02). اگر چه رابطه بين مقابله مذهبی، سلامت و بيماری روانی پيچيده است، اما آشکار است عقايد و شعائر مذهبی، نقش مهمی ‌را در پيشگيری و کاهش مشکلات هيجانی و روانی ايفاء می‌کنند. براساس يافته‌های پژوهش پيشنهاد می‌شود تامداخلات و اقدامات لازم برای تأمين بهداشت و سلامت روانی دانشجويان انجام گيرد. به همين علت است که، روش‌های دينی به عنوان بهترين راهکارها پيشنهاد می‌شوند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256