برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين ميزان اضطراب قبل از عمل جراحی و ميزان اعتقادات مذهبی بيماران در بيمارستان الزهرای اصفهان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر حلیمه قسوری، حمید نصیری، دکتر زهرا براتی سده، دکتر مجید محمدیان بهنامی‌
عنوان سمینار : اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضطراب، اعتقادات مذهبی، اضطراب، تست اضطراب هميلتون
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استفاده از تکنيک‌های جراحی ( (Surgery در حيطه علوم پزشکی يکی از شايع ترين، دقيق ترين و پيچيده ترين روش‌های درمانی است و به لحاظ ماهيت روش و برداشت و نگرش‌های مردم معمولاً برای بيماران اضطراب زاست. عوامل متعددی با اين نوع اضطراب (Anxiety) مربوط می‌شود که شناسايی و رفع عوامل تشديد اضطراب و تقويت عوامل ايجاد آرامش، می‌تواند به کيفيت مطلوب پيامدهای عمل کمک نمايد. ايمان و اعتقادات مذهبی به عنوان يکی از بهترين راه حل‌های مقابله با فشارهای محيطی و آرامش، همواره مطرح بوده است. با توجه به ريشه‌دار بودن اعتقادات نظری وعملی در جامعه اسلامی، بررسی تعيين رابطه بين اعتقادات مذهبی (Religious Beliefs) و اضطراب قبل از عمل جراحی ضروری به نظر می‌رسد. روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصيفی- مقطعی است. جامعه آماری پژوهش بخش‌های مختلف جراحی بيمارستان الزهرای اصفهان بوده است. نمونه مورد مطالعه اين تحقيق شامل 148 نفر از بيمارانی بوده‌اند که در نوبت جراحی به سر می‌برده‌اند. ابزار مورد استفاده در اين مطالعه شامل پرسشنامه اعتقادات مذهبی و همچنين تست اضطراب هميلتون ( (HRSD بود. حجم نمونه براساس آمار تعيين حجم نمونه براساس محاسبه از روی مطالعه مقدماتی (Pilot) در نظر گرفته شد. نتايج: با توجه به يافته‌های پژوهش بين اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل جراحی رابطه معنی‌داری وجود دارد (05/0>P). نتايج به دست آمده از پژوهش اشاره بر اين دارد که اضطراب زنان بيشتر از مردان بوده و بين اضطراب و جنس رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنين اضطراب در گروه سنی 60-41 سال از گروه سني40-15 بيشتر بوده است. اما نمی‌توان رابطه معنی‌داری را بين سن و اضطراب مطرح نمود. اضطراب در افراد تحصيل کرده بيشتر از افراد بی سواد بوده بين تحصيلات و اضطراب رابطه مستقيم وجود دارد. بحث: يافته‌های مطالعه حاضر تکميل کننده و تأييد کننده مطالعات قبلی در خصوص جايگاه و تأثير مذهب در سلامت و بهداشت روانی است. با عنايت به يافته‌های پژوهش در خصوص وجود رابطه معنی‌داری بين اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل جراحی، توجه بيشتر و استفاده از راهبردهای مداخله‌ای مناسب حائز اهميت و سودمندی خواهد بود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256