برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل، 1379
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله منصوره کریم اللهی، معصومه آقامحمدی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، اختلالات خلقی، احساس پوچی، اشتغال ذهنی، اضطراب
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله علت شناسی بيماری افسردگی همچنين ساير اختلالات روانی در ابعاد مختلف بيولوژيک، روانی و اجتماعی-فرهنگی، همواره مورد بحث وتحقيق قرار گرفته است. اگر به علائم محوری اين اختلال که شامل احساس نااميدی، احساس تنهايی و عزت نفس بيمار گونه می‌باشد توجه کنيم در می‌يابيم که بيماران، افسرده خصوصاً دسته‌ای که کمتر عوامل بيولوژيک در بروز بيماری آن‌ها دخالت دارد، در ديدگاه جهان بينی توحيدی به درجات مختلف از رب العالمين دور افتاده‌اند و در غرقاب وابستگی‌های دنيوی و باورهای مذهبی نادرست غوطه ور شده‌اند. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی-توصيفی است که ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی را در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل تحت بررسی قرار می‌دهد. در اين پژوهش کليه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌های سنجش اعتقادات مذهبی و افسردگی، ميزان اعتقادات و شدت افسردگی دانشجويان تعيين گرديد. نتايج نشان داد که42/73 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح اعتقادی بالا برخوردار بوده و اکثريت با 31/44 درصد دارای روحيه طبيعی بودند. ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی با استفاده از آزمون آماری کای دو و با ضريب اطمينان 95 درصد معنی‌دار مشاهده شد. از بين مشخصات دموگرافيک، فقط بين جنس و اعتقادات مذهبی و سن و دوره تحصيلی با افسردگی ارتباط معنی‌دار وجود داشت. مقدمه: اختلالات خلقی شامل گروهی از بيماری‌ها می‌باشد که با تغيير خلق مشخص می‌گردد و افسردگی يکی از آن‌هاست. در سراسر دنيا سالانه حدود20-10 ميليون نفر حداقل يک دوره افسردگی را تجربه می‌کنند. (1) وجود خلق افسرده يا احساس غمگينی، پوچی و پژمردگی و فقدان علاقه به فعاليت‌های معمول، تغييرات اشتها و الگوی خواب، کاهش اعتماد به نفس، کمبود انرژی، کندی سايکوموتور، کاهش ميل جنسی، اشتغال ذهنی وسواس گونه با مسائل مربوط به سلامتی، اختلال در تمرکز، افت عملکرد تحصيلی و شغلی، بدبينی، نوميدی و احساس درماندگی از علائم بيماری می‌باشند (2). يکی از مواردی که در پيشگيری از اختلالات روانی و درمانی آن نقش بسيار مهمی‌دارد مذهب و اعتقادات مذهبی است (3). بنيامين راش روان شناس مشهور در اين زمينه می‌نويسد: مذهب آن قدر برای پرورش سلامت روح آدمی‌اهميت دارد که هوا برای تنفس. مذهب به انسان کمک می‌کند تامعنای حوادث زندگی، مخصوصاً حوادثی را که دردناک و اضطراب انگيز هستند بفهمد (4). دين به مؤمنان و معتقدان خود می‌آموزد که چگونه با مجموعه عظيم جهان که پيش از فرد شکل گرفته و قوانين خود را بر او تحميل می‌کند سازگاری يابد. اين سازگاری، دلگرمی ‌و خرسندی مطبوعی را در روان و روحيه فرد ايجاد می‌کند (5). نيلمن و پرساد (1995) بيان می‌کند که 60-20 درصد متغيرهای سلامت روانی افراد بالغ، توسط باورهای مذهبی تبيين می‌شود (6). بر اين اساس مدت هاست که تصور می‌شود بين مذهب و سلامت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد و اخيراً نيز روان شناسی مذهبی حمايت‌های تجربی زيادی را در اين زمينه فراهم آورده است (7). پژوهش‌های متعدد انجام شده در مورد تأثير مذهب بر سلامت روانی نيز حاکی از وجود يک ارتباط مثبت بين اين دو بوده، به طوری که از 50 مطالعه انجام شده در خصوص ارتباط اعتقادات مذهبی و بهداشت روانی، 36 مورد (72%) نشان دهنده ارتباط مثبت است (8). روش مطالعه: اين مطالعه يک مطالعه توصيفی می‌باشد که کليه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل اعم از شبانه و روزانه به عنوان نمونه پژوهش مورد انتخاب قرار گرفتند. معيار بررسی افسردگی، آزمون بک بود که داده‌های حاصل از آن به چهار دسته طبيعی، افسردگی خفيف، متوسط و شديد تقسيم‌بندی شدند و برای بررسی اعتقادات از پرسشنامه خود ساخته استفاده گرديد و پاسخ‌ها به سه سطح بالا، متوسط و پايين تقسيم‌بندی شد. جهت بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی و نيز ارتباط بين بعضی مشخصات دموگرافيک و اعتقادات و شدت افسردگی از آزمون آماری کای دواستفاده گرديد که نتايج در سه جدول نشان داده شده است. نتايج: از ميان 162 پرسشنامه توزيع شده بين دانشجويان، 4 مورد به علت ناقص بودن حذف گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که بيشترين درصد واحدهای مورد پژوهش (57/42 درصد) در فاصله سني24-22 سال بوده 09/67 درصد واحدها مؤنث و اکثريت آن ها (71/86 درصد) مجرد بودند. از نظر مذهب 94/94 درصد واحدها شيعه بودند و بيشترين درصد واحدها 27/51 درصد) در منزل خود سکونت داشتند و درصدهای کمی‌از خوابگاه، منزل بستگان و منزل استيجاری استفاده می‌نمودند. اکثريت واحدها (13/60 درصد) در دوره روزانه مشغول به تحصيل بودند. از نظر ميزان اعتقادات 42/73 درصد واحدها از سطح اعتقادی بالا برخوردار بودند و اکثريت واحدهای مورد پژوهش (31/44درصد) خلق طبيعی داشتند. با استفاده از آزمون آماری کای دو مشخص گرديد که بين دو متغير افسردگی و اعتقادات مذهبی با ضريب اطمينان 95% ارتباط معنی‌دار وجود دارد. (38/9=X). همچنين ارتباط بين اعتقادات مذهبی و جنس و سن و دوره تحصيلی با شدت افسردگی معنی‌دار بود. بررسی ارتباط بين افسردگی و اعتقادات مذهبی با آزمون آماری کای دو و ضريب اطمينان 95% نشان می‌دهد که بين دو متغير ارتباط معنی‌دار و با افزايش ميزان اعتقادات، شدت افسردگی کاهش می‌يابد. بحث: در رابطه با هدف اول پژوهش (تعيين ميزان اعتقادات مذهبی دانشجويان) يافته‌های پژوهش نشان داد که بيشترين درصد (42/73 درصد) واحدهای مورد پژوهش از اعتقادات مذهبی بالا برخور دارند. که اين مسئله ناشی از ارزش‌های دينی و فلسفی اعتقادی حاکم بر جامعه اسلاميمان و زمينه‌های فرهنگی افراد جامعه می‌باشد. اما در مورد هدف دوم پژوهش، (تعيين شدت افسردگی دانشجويان) يافته‌ها نشان داد که بيشترين درصد واحدهای مورد پژوهش (31/44 درصد) دارای خلق طبيعی بودند و 76/10 درصد افسردگی شديد داشتند. در تحقيقی که احمدی (1366) باعنوان بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان دانشگاه اصفهان انجام داد، نتايج نشان داد که ميزان افسردگی خفيف، متوسط و شديد به ترتيب 6/18، 6/16 و5 /8 درصد بوده است (9). در مورد هدف سوم پژوهش، (تعيين ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی دانشجويان) يافته‌ها نشان داد که بين دو متغير ارتباط معنی‌دار وجود دارد. در تحقيقی که در آلمان انجام شده نتايج بيانگر اين بود که افراد مذهبی دارای علائم افسردگی خفيف‌تری نسبت به افراد غير مذهبی بودند. در مطالعه ديگری مشاهده شد که کاهش علاقه به زندگی، انزواطلبی، احساس غم، خودکم بينی، بی‌قراری، احساس شکست در زندگی و نااميدی در افراد افسرده غير مذهبی بيشتر از افراد افسرده مذهبی است. اما شکايات جسمی ‌در دو گروه تفاوت نداشت (7). در يک مطالعه گذشته نگر، ارتباط مثبت بين تعهد مذهبی و سلامت روان به دست آمد (10). در رابطه با هدف چهارم پژوهش (تعيين ارتباط بين عوامل دموگرافيک و اعتقادات مذهبی) يافته‌ها نشان داد که از بين مشخصات دموگرافيک فقط بين اعتقادات مذهبی و جنس ارتباط معنی‌دار وجود دارد. در تحقيقی که توسط بيرک هد گزارش شده نتايج حاکی از اين بود که بيماران زن، به طور مشخصی نمرات اعتقاد مذهبی بالاتری نسبت به بيماران مرد داشته‌اند (3). در رابطه با هدف پنجم پژوهش (تعيين ارتباط بين عوامل دموگرافيک و شدت افسردگی) يافته‌ها نشان داد که بين افسردگی و سن ارتباط معنی‌دار وجود دارد همچنين بين افسردگی و دوره تحصيلی ارتباط معنی‌داری مشاهده شد بدين ترتيب که شدت افسردگی در دانشجويان شبانه بيشتر از دانشجويان روزانه بود که اين امر به دليل مشکلات فراوان دانشجويان شبانه در پرداخت شهريه و نيز عدم برخورداری از امکانات رفاهی از قبيل تغذيه، زيراکس، خوابگاه و غيره می‌باشد. کاربرد يافته‌ها: يافته‌های اين پژوهش که بيانگر ارتباط مثبت بين اعتقادات مذهبی و افسردگی است می‌تواند رهنمودی برای برنامه ريزان و مسئولين آموزش پرستاری باشد تا در برنامه‌های درسی دانشجويان پرستاری در مورد اهميت اعتقادات مذهبی در بهداشت روانی تأکيد بيشتری به عمل آورند. همچنين از نتايج پژوهش حاضر می‌توان به عنوان سندی علمی ‌برای ارائه مشاوره مذهبی برای افراد مبتلا به مشکلات روانی استفاده نمود.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256