برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی مقياس الگوهای ارتباطی بين باورهای شناخت شناسی ارزشی با نحوه قضاوت‌های شناختی در دو موقعيت با مراجع علمی ‌مختلف
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر مرتضی لطیفیان، دکتر لعیا بشاش
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای شناختی، شکل‌گيری تفکر، تفکر نقادانه، قضاوت
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش بررسی رابطه باورهای شناخت شناسی ارزشی فرد و نحوه شناخت شناسی او در مورد متن علمی‌است که به مراجع علمی‌ مختلفی استناد داده شده باشد. در سال‌های اجير، از يک سو، نشان داده شده است که باورهای شناخت شناسی فرد از پديده‌های هستی قادرند بر روند اطلاعات و طرح واره‌های ذهنی تأثير گذاشته و نحوه درک، قضاوت و تصميم‌گيری او را تعيين نمايند و از سويی ديگر، محققين معتقدند که الگوهای علمی‌ افراد می‌توانند بر شکل‌گيری تفکر و رفتار آن‌ها مؤثر واقع گردند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اين دو عامل بروی يک نمونه 160 نفری از دانشجويان دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه شيراز می‌پردازد. نمونه به طور تصادفی به دو گروه 80 نفری تقسيم و در مورد باورهای شناخت شناسی ارزشی آن‌ها سؤال گرديد. سپس هر گروه متنی يکسان در مورد ملاک‌های تعيين کننده ارزش را خواندند با اين تفاوت که استناد مطالب متن برای يک گروه، به علامه طباطبايی بود و در مورد متن گروه ديگر به فرويد. در انتها، از آزمودنی‌ها خواسته شد تا در مورد متن‌های داده شده قضاوت نمايند. بررسی داده‌ها به روش (تحليل مسير) نشان داد که تفاوت معناداری بين نحوه قضاوت دو گروه وجود دارد. بدين معنی که مطالب مستند به علامه قادر بودند کليه فرآيند اطلاعات مربوط به باورهای شناخت شناسی را متوقف نمايند درحالی که در مورد فرويد چنين تأثيری ديده نشد. در اين بررسی تأثير عوامل دموگرافيک بررسی و مورد بررسی قرار گرفت. يافته‌های اين پژوهش در کل، حاکی از تعامل الگوهای مراجع با باورهای شناخت شناسی مذهبی است که در فهم مطالب، نحوه قضاوت و تغيير فرآيندهای شناختی موثر است. نتايج اين تحقيق، مؤيد نظرات ساير پژوهشگران در زمينه‌های باورشناختی است (شومر، کروز و رادز، 1992، پينتريچ، مارکس و بويل، 1993، اوزبورن، فری برگ، 1985). لذا توصيه می‌گردد که اولاً تنها بر آموزش مطالی علمی ‌تأکيد نگردد بلکه به تعامل علمی‌آن با مراجع علمی ‌که قدرت تعيين کننده‌ای در فهم دانش دارد توجه شود و ثانياً به محصلين تفکر نقادانه را آموزش دهد تا آن‌ها قادر باشند براساس باورهای شناخت شناسی خود که بدان دست يافته‌اند به تحليل مسائل و فهم آن‌ها بپردازند نه آن که آن را صرفاً به مراجع علمی‌ارجاع دهند، که اين مرتبه والاتری است در تعقل انسان.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256