[صفحه اصلی ]   [ English ]  

فهرست مقالات


، ، جلد ، شماره
رکوردهای اضافه شده از تاریخ   تا تاریخ
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی 0 بررسی نشده Get XML Data ۱۳۰۵ بار
۲ گستره پژوهش‌های روان‌شناختی در حوزه دين 0 بررسی نشده Get XML Data ۹۶۳ بار
۳ ويژگی‌های شخصيتی، استرس، شيوه‌های مقابله و نگرش‌های مذهبی در افراد اقدام‌کننده به خودکشی 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۳۸ بار
۴ پيش‌بينی بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۳۷ بار
۵ سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۱۶ بار
۶ نقش ايمان و اعتقاد مذهبی دردرمان بيماری‌ها و معرفی سه مورد درمان با روان‌درمانی مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۹۲۲ بار
۷ تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۸۴ بار
۸ بررسی تأثير رويکردهای نوين در يادگيری حسی آيات قرآن کريم 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۰۹ بار
۹ بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۲۰ بار
۱۰ بررسی تأثير آموزش تعاليم اسلامی بر رضامندی زناشويی 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۱۰ بار
۱۱ ساختار عامل پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۹۰ بار
۱۲ هنگامه های آسيب زدايی چادر 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۱۷ بار
۱۳ تأثير کيفيت دلبستگی در معنويت، دينداری و روابط بين فردی 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۵۶ بار
۱۴ دورکيم ، خودکشی و مذهب 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۳۲ بار
۱۵ بعضی از جنبه‌های عرفان در نظام روان درمانی به عنوان يک عامل مهم بهداشتی 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۴۳ بار
۱۶ رابطه مذهب و بهداشت روانی از ديدگاه اسلامی 0 بررسی نشده Get XML Data ۹۵۷ بار
۱۷ نقش مذهب در سلامت روان 0 بررسی نشده Get XML Data ۱۰۴۰ بار
۱۸ مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۸۶ بار
۱۹ بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سر 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۹۷ بار
۲۰ بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سبک های هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۴۵ بار
۲۱ رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۰۲ بار
۲۲ بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مراکز همودياليز وابسته به دانشگا 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۹۸ بار
۲۳ بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مرکز همودياليز بيمارستان امام رض 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۶۲ بار
۲۴ گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۱۱ بار
۲۵ تحليل تطبيقی تاثير مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۵۹ بار
۲۶ مطالعاتی در قلمرو مشترک دين و روان شناسی 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۱۷ بار
۲۷ بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی در دانشجويان با توجه به نگرشهای مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۹۰ بار
۲۸ رابطه رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۸۲ بار
۲۹ ارايه و تبيين مدل انگيزشی مبتنی بر معنويت کارکنان 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۸۴ بار
۳۰ ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۲۳ بار
۳۱ بررسی هويت دينی و ملی جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۴۰ بار
۳۲ مطالعه ميزان پايبندی دينی جوانان شهر اهواز 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۷۳ بار
۳۳ بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان 0 بررسی نشده Get XML Data ۵۸۲ بار
۳۴ بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گيری مذهبی در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۷ بار
۳۵ تقيد به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب مرتبط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستانهای شيراز به عنوان يک مطالعه مو 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۸ بار
۳۶ نقش ايمان و اعتقاد مذهبی در درمان بيماری ها و معرفی سه مورد درمان با رواندرمانی مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۸۰ بار
۳۷ بررسی جايگاه معنويت در الگوهای عمده سلامت روان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۸ بار
۳۸ رابطه ابعاد جهت گيری مذهبی با پايداری هيجانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۸۸ بار
۳۹ تولدی دوباره: برداشتی روانشناختی از سوره مبارکه کهف در قرآن و کاربرد آن در مشاوره 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۴ بار
۴۰ اعتقادات مذهبی و عزت نفس : بررسی نقش مذهب در افزايش اعتماد به نفس 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۳ بار
۴۱ بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۳ بار
۴۲ ۱بررسی اثربخشی درمان يکپارچه توحيدی در کاهش بزهکاری زندانيان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۷ بار
۴۳ روش شناسی ساخت يک مقياس اسلامی (معيار مرجع) ويژگی‌ها و محدوديت‌ها 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۸ بار
۴۴ دين و بهداشت روان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۷ بار
۴۵ شکل گيری شخصيت ، تامين بهداشت روان و درمان اختلالات روان شناختی بر اساس نظريه خود تحقق دهی دينی 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۸ بار
۴۶ نقش هوش هيجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمينی (ره) : آيا رهبری حضرت امام (ره) مبدا الهی داشته است؟ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۹ بار
۴۷ بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۵۵ بار
۴۸ سلامت معنوی دانشجويان پرستاری و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۴ بار
۴۹ بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۵۸ بار
۵۰ تاثير خود شناسی اسلامی در افزايش ميزان سازگاری زناشويی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۵۹ بار
۵۱ رابطه گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان کارورز توانبخشی از تجارب بالينی 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۶۰ بار
۵۲ SQ يا هوش معنوی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۲ بار
۵۳ کارکردگرايی در زبان دينی و ارزيابی توفيقات آن 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۱ بار
۵۴ نقش دين و باورهای دينی در سلامت روانی فرد و جامعه 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۱۸ بار
۵۵ ۱بررسی رابطه سبک های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۰۱ بار
۵۶ بررسی رابطه سبک‌های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۸۸ بار
۵۷ تعيين ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری، مامايی و بهداشت بندرعباس در سال ۱۳۷۹ 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۶۶ بار
۵۸ درمان شناختی – رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تأکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۳۷ بار
۵۹ درمان شناختی - رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تاکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۵۵ بار
۶۰ بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۶۳ بار
۶۱ ميزان تاثير تماشای فيلم های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنين مدرسه 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۲۲ بار
۶۲ تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۳۹ بار
۶۳ تاثير گروه درمانی معنوی - مذهبی بر علايم روانی بيماران اسکيزوفرنيک 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۵۹ بار
۶۴ تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۴۹ بار
۶۵ مبانی هوش معنوی 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۷۹ بار
۶۶ رابطه بين ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی 0 بررسی نشده Get XML Data ۷۰۷ بار
۶۷ خودکشی در دين اسلام 0 بررسی نشده Get XML Data ۵۹۶ بار
۶۸ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۲۰ بار
۶۹ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۵۵ بار
۷۰ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 بررسی نشده Get XML Data ۵۸۲ بار
۷۱ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 بررسی نشده Get XML Data ۵۷۲ بار
۷۲ سلامت معنوی، مفاهيم و چالش ها 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۸۰ بار
۷۳ بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۵ بار
۷۴ رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز 0 بررسی نشده Get XML Data ۵۷۲ بار
۷۵ بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۶ بار
۷۶ هوش معنوی: ديدگاه ها و چالش ها 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۷ بار
۷۷ فاصله نسلی با تاکيد بر وضعيت دينداری و ارزشهای اجتماعی مطالعه موردی شهر دهدشت در سال ۱۳۸۲ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۱ بار
۷۸ بررسی رابطه سطح تهييج‌طلبی دانشجويان با فعاليت ورزشی، سرعت رانندگی و شرکت در مراسم مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۸ بار
۷۹ حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده‌ سلامت و وضعيت انجام اين رفتارها در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر شهر يزد 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۱۶ بار
۸۰ ساخت آزمون باور دينی و هنجاريابی آن برای دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۴ بار
۸۱ آماده سازی مقياس سنجش دين داری برای جمعيت دانشجويی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۳ بار
۸۲ مطالعه همبستگی فعاليت‌های مذهبی با اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه سبزوار 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۵۷ بار
۸۳ تجربه های معنوی عرفانی از ديدگاه روان شناسی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۲ بار
۸۴ شواهد پژوهشی درباره تأثير اعتقادات مذهبی فرد در کاهش ابتلا به افسردگی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۸ بار
۸۵ تاثير فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی بر وضعيت مراقبت از خود بيماران اسکيزوفرنيک 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۵۳ بار
۸۶ طراحی و روان سنجی «مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي» 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۲ بار
۸۷ الگوی تحليل مسير روابط بين انگيزش درونی مذهبی، نماز، بهزيستی معنوی و کيفيت زندگی با بهزيستی روان شناختی دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۶ بار
۸۸ معنويت ، خودشکوفايی و هوش معنوی در محيط کار 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۵۴ بار
۸۹ نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۵۰ بار
۹۰ سازواری ها و ناسازواری های تلقين در تربيت دينی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۴ بار
۹۱ دين ورزی و سلامت رواني 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۵ بار
۹۲ رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقايسه آنها در سه گروه افراد بزهکار ، عادی و مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۴ بار
۹۳ بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن دردانش آموزان سال آخر دبيرستانهای اسلامشهرسال تحصيلی ۷۶-۱۳ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۱ بار
۹۴ ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۵ بار
۹۵ بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۵ بار
۹۶ بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۰ بار
۹۷ رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی در بين دانش آموزان دبيرستان های دخترانه اصفهان 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۰۱ بار
۹۸ بررسی تاثير گروه درمانی مذهبی و شناختی – رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشويی زندانيان مرد شهر قم 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۶ بار
۹۹ بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی در دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۲ بار
۱۰۰ نگرش پرستاران به معنويت و مراقبت معنوی 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۹۶ بار
۱۰۱ هوش پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين: بررسی روابط ميان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۸۲ بار
۱۰۲ بررسی کيفيت زندگی و رابطه آن با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۶ بار
۱۰۳ ۲بررسی تاثير گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هيجانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۷ بار
۱۰۴ سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۲۰ بار
۱۰۵ اصل سنخيت در عرفان و همانندسازی در روان شناسی (با گذری در انديشه های عطار و مولوی) 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۰ بار
۱۰۶ بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۵ بار
۱۰۷ بررسی مقايسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رويکرد دينی بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت های 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۰ بار
۱۰۸ بررسی مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۷۸-۷۹ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۳ بار
۱۰۹ ۳۰رسانه های جمعی و توليدات دينی برای کودکان: ارايه رويکردی ارتباطی – فرهنگی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۷ بار
۱۱۰ مقايسه تجربی سنجه های دينداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در يک جمعيت 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۲۳ بار
۱۱۱ تحليل ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگی های جمعيت شناختی 0 بررسی نشده Get XML Data ۵۰۸ بار
۱۱۲ بررسی مقدماتی گزارش دانش‌آموزان از نگرش مذهبی خود با و بدون ذکر هويت شخصی 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۵۴ بار
۱۱۳ بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشجويان پزشکی در سال تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۷ بار
۱۱۴ بررسی و ارزيابی عوامل موثر بر هويت دينی جوانان در شيراز 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۷ بار
۱۱۵ ابعاد رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی و ارزيابی مقياس جهت گيری مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۸ بار
۱۱۶ کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۱ بار
۱۱۷ کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۹ بار
۱۱۸ سلامت معنوی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۳ بار
۱۱۹ نقش باورهای مذهبی درونی و بيرونی در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۹ بار
۱۲۰ سلامت عمومی دانشجويان تابعی از جهت گيری مذهبی و پای بندی مذهبی يا باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۸۳ بار
۱۲۱ تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی: مطالعه کيفی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۸ بار
۱۲۲ بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۰ بار
۱۲۳ آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۷ بار
۱۲۴ علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۷ بار
۱۲۵ باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۸ بار
۱۲۶ ۳تاملی در سازه های مذهبی و جايگاه آنها در روان شناسی سلامت 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۵ بار
۱۲۷ رابطه بين ابعاد دينداری با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۱ بار
۱۲۸ وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال ۱۳۸۰ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۰ بار
۱۲۹ گستره پژوهش های روان شناختی در حوزه دين 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۱ بار
۱۳۰ نقدی روش شناسانه بر مقياس های سنجش دينداری در ايران 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۸ بار
۱۳۱ اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۱۵ بار
۱۳۲ ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۳ بار
۱۳۳ ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۷ بار
۱۳۴ هوش معنوی و تأثيرات آن بر سلامت جسمانی و روانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۰۴ بار
۱۳۵ نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۸ بار
۱۳۶ معنويت و سلامت روان 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۴۷ بار
۱۳۷ تعريف و تحمل استرس در بين جمعيتهای مذهبی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۵ بار
۱۳۸ اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۸۹ بار
۱۳۹ اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دختر خ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۵ بار
۱۴۰ استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۷ بار
۱۴۱ رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۶ بار
۱۴۲ مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بر پايه تئوری رفتار منطقی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۹ بار
۱۴۳ بررسی اثرات دين داری و جهت گيری دينی بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه مازندران 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۵۱ بار
۱۴۴ گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۰ بار
۱۴۵ همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۸۷ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۱ بار
۱۴۶ تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۸ بار
۱۴۷ تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی و اجتماعی دانش آموزان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۹ بار
۱۴۸ مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۹ بار
۱۴۹ تفاوتهای جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۴ بار
۱۵۰ رابطه اعتماد بين فردی، خودکارآمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۲۱ بار
۱۵۱ تحليل و نقد الگوی «تباين معرفت تربيتی با تعاليم ديني» 0 بررسی نشده Get XML Data ۶۱۸ بار
۱۵۲ معنای زندگی انسان و نقش خلاقيت زايی دين 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۰ بار
۱۵۳ مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۱ بار
۱۵۴ بررسی رابطه دين داری و اضطراب مرگ در بين دانشجويان و طلاب شهر قم 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۹ بار
۱۵۵ بررسی رابطه بين تقيدات مذهبی و سازگاری زناشويی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۰ بار
۱۵۶ بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۶۸ بار
۱۵۷ رابطه جهت گيری مذهبی با ميزان تنيدگی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۷ بار
۱۵۸ رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۱ بار
۱۵۹ رابطه مقابله‌های مذهبی و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (ام اس) 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۵۷ بار
۱۶۰ ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان 0 بررسی نشده Get XML Data ۸۲۱ بار
۱۶۱ تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۸ بار
۱۶۲ ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۷ بار
۱۶۳ رابطه بين جهت گيری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۷ بار
۱۶۴ بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۷ بار
۱۶۵ معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۵ بار
۱۶۶ بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی 0 بررسی نشده Get XML Data ۴۰۹ بار
۱۶۷ بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ۱۳۷۹ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۸ بار
۱۶۸ تعيين رابطه بين دينداری با سخت رويی روان‌شناختی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۳ بار
۱۶۹ ارتباط بين فعاليت های مذهبی و مصرف سيگار در دانشجويان يکی از دانشگاههای کرمان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۰ بار
۱۷۰ بررسی نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی دانشجويان (بررسی موردی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۱ بار
۱۷۱ درمان يکپارچه ی توحيدی، رويکردی دينی در درمان اختلالات روانی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۷ بار
۱۷۲ رابطه بين بهزيستی معنوی و سلامت روانی دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۳ بار
۱۷۳ پيش بينی وسواس مرگ بر اساس سوگيری های مذهبی: بررسی نقش جنسيت 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۷ بار
۱۷۴ رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۰۸ بار
۱۷۵ رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۷ بار
۱۷۶ بررسی‌ مقدماتی‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری‌ مذهبی‌ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۲ بار
۱۷۷ نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۹۵ بار
۱۷۸ مقايسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۶ بار
۱۷۹ معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۶۴ بار
۱۸۰ معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۵۸ بار
۱۸۱ نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۷ بار
۱۸۲ نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۳ بار
۱۸۳ دين و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و کجروی در ميان نمونه ای از دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۱ بار
۱۸۴ آزمون و اعتباريابی سه مقياس نگرشهای دينی دانش آموزان دبيرستانهای دولتی اصفهان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۰ بار
۱۸۵ بررسی تاثير رشته تحصيلی بر ميزان دين داری دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسی 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۵ بار
۱۸۶ بررسی عوامل موثر بر انگيزه توفيق طلبی از ديدگاه آموزه های دينی 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۹۲ بار
۱۸۷ مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۸۰ بار
۱۸۸ مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۶۳ بار
۱۸۹ ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۸ بار
۱۹۰ نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۶۸ بار
۱۹۱ اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۸۲ بار
۱۹۲ رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو 0 بررسی نشده Get XML Data ۲۷۴ بار
۱۹۳ بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليت های اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۶ بار
۱۹۴ بررسی رابطه سازگاری کلی والدين و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۲ بار
۱۹۵ رابطه ی بين ويژگی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی در دانشجويان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۰ بار
۱۹۶ مقايسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تيزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شيراز 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۱۵ بار
۱۹۷ بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بيرونی در شهر کاشان 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۷۰ بار
۱۹۸ کرامت از ديدگاه عرفان اسلامی و نظريه روان شناختی يونگ 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۴۶ بار
۱۹۹ مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۲۵ بار
۲۰۰ مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار 0 بررسی نشده Get XML Data ۳۳۹ بار
صفحه 1 از 2    
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول پایگاه   |   برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.064 seconds with 1675 queries by yektaweb 3531