[صفحه اصلی ]   [ English ]  

فهرست مقالات


، ، جلد ، شماره
رکوردهای اضافه شده از تاریخ   تا تاریخ
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی 0 - Get XML Data ۱۵۴۱ بار
۲ گستره پژوهش‌های روان‌شناختی در حوزه دين 0 - Get XML Data ۱۲۲۶ بار
۳ ويژگی‌های شخصيتی، استرس، شيوه‌های مقابله و نگرش‌های مذهبی در افراد اقدام‌کننده به خودکشی 0 - Get XML Data ۱۰۳۵ بار
۴ پيش‌بينی بهبودی يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی 0 - Get XML Data ۱۰۵۴ بار
۵ سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا 0 - Get XML Data ۱۰۹۸ بار
۶ نقش ايمان و اعتقاد مذهبی دردرمان بيماری‌ها و معرفی سه مورد درمان با روان‌درمانی مذهبی 0 - Get XML Data ۱۱۳۳ بار
۷ تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی 0 - Get XML Data ۸۷۰ بار
۸ بررسی تأثير رويکردهای نوين در يادگيری حسی آيات قرآن کريم 0 - Get XML Data ۹۰۱ بار
۹ بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز 0 - Get XML Data ۸۹۴ بار
۱۰ بررسی تأثير آموزش تعاليم اسلامی بر رضامندی زناشويی 0 - Get XML Data ۹۲۸ بار
۱۱ ساختار عامل پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی 0 - Get XML Data ۸۹۲ بار
۱۲ هنگامه های آسيب زدايی چادر 0 - Get XML Data ۹۰۳ بار
۱۳ تأثير کيفيت دلبستگی در معنويت، دينداری و روابط بين فردی 0 - Get XML Data ۹۴۱ بار
۱۴ دورکيم ، خودکشی و مذهب 0 - Get XML Data ۹۴۲ بار
۱۵ بعضی از جنبه‌های عرفان در نظام روان درمانی به عنوان يک عامل مهم بهداشتی 0 - Get XML Data ۸۵۰ بار
۱۶ رابطه مذهب و بهداشت روانی از ديدگاه اسلامی 0 - Get XML Data ۱۱۳۳ بار
۱۷ نقش مذهب در سلامت روان 0 - Get XML Data ۱۲۲۵ بار
۱۸ مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران 0 - Get XML Data ۸۹۷ بار
۱۹ بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سر 0 - Get XML Data ۹۱۳ بار
۲۰ بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سبک های هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران 0 - Get XML Data ۹۱۷ بار
۲۱ رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۸۸۳ بار
۲۲ بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مراکز همودياليز وابسته به دانشگا 0 - Get XML Data ۸۷۱ بار
۲۳ بررسی ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه کننده به مرکز همودياليز بيمارستان امام رض 0 - Get XML Data ۸۶۴ بار
۲۴ گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی 0 - Get XML Data ۸۸۳ بار
۲۵ تحليل تطبيقی تاثير مهاجرت در سطح دينداری و اولويت های ارزشی دختران و پسران 0 - Get XML Data ۸۴۲ بار
۲۶ مطالعاتی در قلمرو مشترک دين و روان شناسی 0 - Get XML Data ۸۷۰ بار
۲۷ بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی در دانشجويان با توجه به نگرشهای مذهبی 0 - Get XML Data ۸۴۹ بار
۲۸ رابطه رضايت از زندگی، سبک مساله گشايی و نگرش مذهبی با سلامت روانی 0 - Get XML Data ۹۵۰ بار
۲۹ ارايه و تبيين مدل انگيزشی مبتنی بر معنويت کارکنان 0 - Get XML Data ۸۱۲ بار
۳۰ ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی 0 - Get XML Data ۱۰۰۲ بار
۳۱ بررسی هويت دينی و ملی جوانان شهر تهران با تاکيد بر تاثير خانواده 0 - Get XML Data ۸۰۰ بار
۳۲ مطالعه ميزان پايبندی دينی جوانان شهر اهواز 0 - Get XML Data ۸۰۳ بار
۳۳ بررسی رابطه سلامت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان 0 - Get XML Data ۷۴۲ بار
۳۴ بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گيری مذهبی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۵۵۴ بار
۳۵ تقيد به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب مرتبط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستانهای شيراز به عنوان يک مطالعه مو 0 - Get XML Data ۴۴۵ بار
۳۶ نقش ايمان و اعتقاد مذهبی در درمان بيماری ها و معرفی سه مورد درمان با رواندرمانی مذهبی 0 - Get XML Data ۵۲۷ بار
۳۷ بررسی جايگاه معنويت در الگوهای عمده سلامت روان 0 - Get XML Data ۵۲۲ بار
۳۸ رابطه ابعاد جهت گيری مذهبی با پايداری هيجانی 0 - Get XML Data ۵۴۵ بار
۳۹ تولدی دوباره: برداشتی روانشناختی از سوره مبارکه کهف در قرآن و کاربرد آن در مشاوره 0 - Get XML Data ۴۳۷ بار
۴۰ اعتقادات مذهبی و عزت نفس : بررسی نقش مذهب در افزايش اعتماد به نفس 0 - Get XML Data ۴۵۴ بار
۴۱ بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۴۲ ۱بررسی اثربخشی درمان يکپارچه توحيدی در کاهش بزهکاری زندانيان 0 - Get XML Data ۴۶۴ بار
۴۳ روش شناسی ساخت يک مقياس اسلامی (معيار مرجع) ويژگی‌ها و محدوديت‌ها 0 - Get XML Data ۴۷۵ بار
۴۴ دين و بهداشت روان 0 - Get XML Data ۴۲۴ بار
۴۵ شکل گيری شخصيت ، تامين بهداشت روان و درمان اختلالات روان شناختی بر اساس نظريه خود تحقق دهی دينی 0 - Get XML Data ۴۲۲ بار
۴۶ نقش هوش هيجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمينی (ره) : آيا رهبری حضرت امام (ره) مبدا الهی داشته است؟ 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۴۷ بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هيجانی دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۸۷ بار
۴۸ سلامت معنوی دانشجويان پرستاری و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران 0 - Get XML Data ۴۳۱ بار
۴۹ بررسی رابطه بين اعتقادات دينی و آسيب پذيری فرهنگی خانواده 0 - Get XML Data ۴۰۵ بار
۵۰ تاثير خود شناسی اسلامی در افزايش ميزان سازگاری زناشويی 0 - Get XML Data ۴۸۵ بار
۵۱ رابطه گرايش های مذهبی و ابعاد شخصيت با رضايت دانشجويان کارورز توانبخشی از تجارب بالينی 0 - Get XML Data ۴۰۱ بار
۵۲ SQ يا هوش معنوی 0 - Get XML Data ۵۱۸ بار
۵۳ کارکردگرايی در زبان دينی و ارزيابی توفيقات آن 0 - Get XML Data ۴۶۹ بار
۵۴ نقش دين و باورهای دينی در سلامت روانی فرد و جامعه 0 - Get XML Data ۹۷۸ بار
۵۵ ۱بررسی رابطه سبک های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين 0 - Get XML Data ۲۴۰۲ بار
۵۶ بررسی رابطه سبک‌های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين 0 - Get XML Data ۸۴۹ بار
۵۷ تعيين ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری، مامايی و بهداشت بندرعباس در سال ۱۳۷۹ 0 - Get XML Data ۸۱۸ بار
۵۸ درمان شناختی – رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تأکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی 0 - Get XML Data ۸۴۶ بار
۵۹ درمان شناختی - رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تاکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی 0 - Get XML Data ۷۹۹ بار
۶۰ بررسی مولفه های معنای زندگی از منظر اسلام در کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه 0 - Get XML Data ۹۳۵ بار
۶۱ ميزان تاثير تماشای فيلم های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنين مدرسه 0 - Get XML Data ۷۶۱ بار
۶۲ تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان 0 - Get XML Data ۷۶۸ بار
۶۳ تاثير گروه درمانی معنوی - مذهبی بر علايم روانی بيماران اسکيزوفرنيک 0 - Get XML Data ۸۳۰ بار
۶۴ تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان 0 - Get XML Data ۸۰۷ بار
۶۵ مبانی هوش معنوی 0 - Get XML Data ۱۰۲۰ بار
۶۶ رابطه بين ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی و اختلالهای روانشناختی 0 - Get XML Data ۸۷۰ بار
۶۷ خودکشی در دين اسلام 0 - Get XML Data ۷۳۱ بار
۶۸ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 - Get XML Data ۷۷۵ بار
۶۹ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 - Get XML Data ۸۱۰ بار
۷۰ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 - Get XML Data ۷۴۷ بار
۷۱ مراقبت های مذهبی بيماران بستری و موانع آن 0 - Get XML Data ۷۳۴ بار
۷۲ سلامت معنوی، مفاهيم و چالش ها 0 - Get XML Data ۵۱۱ بار
۷۳ بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت 0 - Get XML Data ۵۰۵ بار
۷۴ رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز 0 - Get XML Data ۶۹۴ بار
۷۵ بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دينی و سبک زندگی بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه، سال ۱۳۸۸ 0 - Get XML Data ۴۷۳ بار
۷۶ هوش معنوی: ديدگاه ها و چالش ها 0 - Get XML Data ۴۹۱ بار
۷۷ فاصله نسلی با تاکيد بر وضعيت دينداری و ارزشهای اجتماعی مطالعه موردی شهر دهدشت در سال ۱۳۸۲ 0 - Get XML Data ۴۶۷ بار
۷۸ بررسی رابطه سطح تهييج‌طلبی دانشجويان با فعاليت ورزشی، سرعت رانندگی و شرکت در مراسم مذهبی 0 - Get XML Data ۴۸۰ بار
۷۹ حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده‌ سلامت و وضعيت انجام اين رفتارها در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر شهر يزد 0 - Get XML Data ۵۷۵ بار
۸۰ ساخت آزمون باور دينی و هنجاريابی آن برای دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 0 - Get XML Data ۴۶۴ بار
۸۱ آماده سازی مقياس سنجش دين داری برای جمعيت دانشجويی 0 - Get XML Data ۴۶۲ بار
۸۲ مطالعه همبستگی فعاليت‌های مذهبی با اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه سبزوار 0 - Get XML Data ۶۳۲ بار
۸۳ تجربه های معنوی عرفانی از ديدگاه روان شناسی 0 - Get XML Data ۵۴۱ بار
۸۴ شواهد پژوهشی درباره تأثير اعتقادات مذهبی فرد در کاهش ابتلا به افسردگی 0 - Get XML Data ۴۹۲ بار
۸۵ تاثير فعاليت های معنوی - تفريحی گروهی بر وضعيت مراقبت از خود بيماران اسکيزوفرنيک 0 - Get XML Data ۴۷۵ بار
۸۶ طراحی و روان سنجی «مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي» 0 - Get XML Data ۴۷۸ بار
۸۷ الگوی تحليل مسير روابط بين انگيزش درونی مذهبی، نماز، بهزيستی معنوی و کيفيت زندگی با بهزيستی روان شناختی دانشجويان 0 - Get XML Data ۵۱۵ بار
۸۸ معنويت ، خودشکوفايی و هوش معنوی در محيط کار 0 - Get XML Data ۴۸۵ بار
۸۹ نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد 0 - Get XML Data ۴۷۴ بار
۹۰ سازواری ها و ناسازواری های تلقين در تربيت دينی 0 - Get XML Data ۴۹۵ بار
۹۱ دين ورزی و سلامت رواني 0 - Get XML Data ۵۰۸ بار
۹۲ رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقايسه آنها در سه گروه افراد بزهکار ، عادی و مذهبی 0 - Get XML Data ۴۶۴ بار
۹۳ بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن دردانش آموزان سال آخر دبيرستانهای اسلامشهرسال تحصيلی ۷۶-۱۳ 0 - Get XML Data ۵۴۵ بار
۹۴ ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس 0 - Get XML Data ۵۲۸ بار
۹۵ بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۹۶ بررسی تاثير ايمان بر شخصيت دانشجويان علوم پزشکی اردبيل 0 - Get XML Data ۴۷۳ بار
۹۷ رابطه بين نگرش مذهبی و سلامت روانی در بين دانش آموزان دبيرستان های دخترانه اصفهان 0 - Get XML Data ۵۲۶ بار
۹۸ بررسی تاثير گروه درمانی مذهبی و شناختی – رفتاری بر عزت نفس و نگرش‌های زناشويی زندانيان مرد شهر قم 0 - Get XML Data ۴۸۱ بار
۹۹ بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی در دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه 0 - Get XML Data ۴۷۶ بار
۱۰۰ نگرش پرستاران به معنويت و مراقبت معنوی 0 - Get XML Data ۶۴۱ بار
۱۰۱ هوش پيش بينی کننده رهبری تحول آفرين: بررسی روابط ميان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرين 0 - Get XML Data ۵۴۵ بار
۱۰۲ بررسی کيفيت زندگی و رابطه آن با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران 0 - Get XML Data ۴۸۳ بار
۱۰۳ ۲بررسی تاثير گسترش هستی شناسی اسلامی بر فعال سازی مولفه های هوشبهر هيجانی 0 - Get XML Data ۵۳۷ بار
۱۰۴ سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی 0 - Get XML Data ۵۹۰ بار
۱۰۵ اصل سنخيت در عرفان و همانندسازی در روان شناسی (با گذری در انديشه های عطار و مولوی) 0 - Get XML Data ۴۹۲ بار
۱۰۶ بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۷۷ بار
۱۰۷ بررسی مقايسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رويکرد دينی بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت های 0 - Get XML Data ۵۱۳ بار
۱۰۸ بررسی مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۷۸-۷۹ 0 - Get XML Data ۵۰۸ بار
۱۰۹ ۳۰رسانه های جمعی و توليدات دينی برای کودکان: ارايه رويکردی ارتباطی – فرهنگی 0 - Get XML Data ۴۵۸ بار
۱۱۰ مقايسه تجربی سنجه های دينداری: دلالت های روش شناسانه کاربرد سه سنجه در يک جمعيت 0 - Get XML Data ۵۷۴ بار
۱۱۱ تحليل ميزان هوش معنوی دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگی های جمعيت شناختی 0 - Get XML Data ۷۵۸ بار
۱۱۲ بررسی مقدماتی گزارش دانش‌آموزان از نگرش مذهبی خود با و بدون ذکر هويت شخصی 0 - Get XML Data ۶۱۶ بار
۱۱۳ بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشجويان پزشکی در سال تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0 - Get XML Data ۴۵۶ بار
۱۱۴ بررسی و ارزيابی عوامل موثر بر هويت دينی جوانان در شيراز 0 - Get XML Data ۴۵۴ بار
۱۱۵ ابعاد رابطه ميان جهت گيری مذهبی و سلامت روانی و ارزيابی مقياس جهت گيری مذهبی 0 - Get XML Data ۴۶۸ بار
۱۱۶ کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز 0 - Get XML Data ۴۵۴ بار
۱۱۷ کشش های عاطفی و عقلانيت ايمان و باور دينی از ديدگاه ويليام جيمز 0 - Get XML Data ۴۳۶ بار
۱۱۸ سلامت معنوی 0 - Get XML Data ۴۶۴ بار
۱۱۹ نقش باورهای مذهبی درونی و بيرونی در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان 0 - Get XML Data ۵۱۱ بار
۱۲۰ سلامت عمومی دانشجويان تابعی از جهت گيری مذهبی و پای بندی مذهبی يا باورهای دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای 0 - Get XML Data ۵۵۳ بار
۱۲۱ تطابق معنوی در دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی: مطالعه کيفی 0 - Get XML Data ۵۴۳ بار
۱۲۲ بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق 0 - Get XML Data ۴۶۷ بار
۱۲۳ آسيب شناسی تربيت دينی دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايی شهر تهران 0 - Get XML Data ۴۶۳ بار
۱۲۴ علم و دين در آرای علوم اجتماعی: از تعارض تا تعامل 0 - Get XML Data ۴۴۹ بار
۱۲۵ باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان 0 - Get XML Data ۴۷۱ بار
۱۲۶ ۳تاملی در سازه های مذهبی و جايگاه آنها در روان شناسی سلامت 0 - Get XML Data ۴۲۹ بار
۱۲۷ رابطه بين ابعاد دينداری با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان 0 - Get XML Data ۴۶۰ بار
۱۲۸ وضعيت نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال ۱۳۸۰ 0 - Get XML Data ۴۵۰ بار
۱۲۹ گستره پژوهش های روان شناختی در حوزه دين 0 - Get XML Data ۴۳۷ بار
۱۳۰ نقدی روش شناسانه بر مقياس های سنجش دينداری در ايران 0 - Get XML Data ۴۲۸ بار
۱۳۱ اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج 0 - Get XML Data ۶۱۷ بار
۱۳۲ ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت 0 - Get XML Data ۴۹۸ بار
۱۳۳ ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت 0 - Get XML Data ۴۷۷ بار
۱۳۴ هوش معنوی و تأثيرات آن بر سلامت جسمانی و روانی 0 - Get XML Data ۵۵۶ بار
۱۳۵ نقش مذهب در پيشگيری از اعتياد 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۱۳۶ معنويت و سلامت روان 0 - Get XML Data ۵۷۴ بار
۱۳۷ تعريف و تحمل استرس در بين جمعيتهای مذهبی 0 - Get XML Data ۶۱۷ بار
۱۳۸ اثر بخشی آموزش معنويت به شيوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۶۱۰ بار
۱۳۹ اثربخشی آموزه های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دختر خ 0 - Get XML Data ۴۲۰ بار
۱۴۰ استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه 0 - Get XML Data ۴۴۱ بار
۱۴۱ رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۵۷ بار
۱۴۲ مروری بر عوامل مرتبط با تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی بر پايه تئوری رفتار منطقی 0 - Get XML Data ۵۳۵ بار
۱۴۳ بررسی اثرات دين داری و جهت گيری دينی بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه مازندران 0 - Get XML Data ۵۸۱ بار
۱۴۴ گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی 0 - Get XML Data ۴۳۱ بار
۱۴۵ همبستگی بين نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۸۷ 0 - Get XML Data ۴۶۱ بار
۱۴۶ تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 0 - Get XML Data ۴۸۷ بار
۱۴۷ تحليل محتوای کتاب های دينی سوم راهنمايی و دبيرستان از منظر پاسخ به نيازهای عاطفی - روانی و اجتماعی دانش آموزان 0 - Get XML Data ۴۴۵ بار
۱۴۸ مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۱۴۹ تفاوتهای جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان 0 - Get XML Data ۴۱۷ بار
۱۵۰ رابطه اعتماد بين فردی، خودکارآمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای 0 - Get XML Data ۵۴۳ بار
۱۵۱ تحليل و نقد الگوی «تباين معرفت تربيتی با تعاليم ديني» 0 - Get XML Data ۷۲۷ بار
۱۵۲ معنای زندگی انسان و نقش خلاقيت زايی دين 0 - Get XML Data ۴۷۸ بار
۱۵۳ مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد 0 - Get XML Data ۴۲۳ بار
۱۵۴ بررسی رابطه دين داری و اضطراب مرگ در بين دانشجويان و طلاب شهر قم 0 - Get XML Data ۴۹۷ بار
۱۵۵ بررسی رابطه بين تقيدات مذهبی و سازگاری زناشويی 0 - Get XML Data ۴۲۸ بار
۱۵۶ بررسی وضعيت دين داری در بين دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۹۰ بار
۱۵۷ رابطه جهت گيری مذهبی با ميزان تنيدگی 0 - Get XML Data ۴۴۴ بار
۱۵۸ رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان 0 - Get XML Data ۴۰۰ بار
۱۵۹ رابطه مقابله‌های مذهبی و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (ام اس) 0 - Get XML Data ۴۹۴ بار
۱۶۰ ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان 0 - Get XML Data ۱۰۰۳ بار
۱۶۱ تعامل بين سلوک عارفانه و فرايند مشاوره 0 - Get XML Data ۳۹۶ بار
۱۶۲ ساخت و بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه گرايش های معنوی در دانشجويان دانشگاه اصفهان 0 - Get XML Data ۴۰۶ بار
۱۶۳ رابطه بين جهت گيری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۵۰۱ بار
۱۶۴ بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 0 - Get XML Data ۴۰۴ بار
۱۶۵ معنويت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران شهر تهران 0 - Get XML Data ۴۶۰ بار
۱۶۶ بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی 0 - Get XML Data ۵۵۰ بار
۱۶۷ بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ۱۳۷۹ 0 - Get XML Data ۴۲۷ بار
۱۶۸ تعيين رابطه بين دينداری با سخت رويی روان‌شناختی 0 - Get XML Data ۵۰۴ بار
۱۶۹ ارتباط بين فعاليت های مذهبی و مصرف سيگار در دانشجويان يکی از دانشگاههای کرمان 0 - Get XML Data ۴۲۰ بار
۱۷۰ بررسی نقش تلويزيون در ايجاد و تقويت گرايشهای دينی دانشجويان (بررسی موردی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) 0 - Get XML Data ۳۸۴ بار
۱۷۱ درمان يکپارچه ی توحيدی، رويکردی دينی در درمان اختلالات روانی 0 - Get XML Data ۵۴۷ بار
۱۷۲ رابطه بين بهزيستی معنوی و سلامت روانی دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۲۳ بار
۱۷۳ پيش بينی وسواس مرگ بر اساس سوگيری های مذهبی: بررسی نقش جنسيت 0 - Get XML Data ۴۲۱ بار
۱۷۴ رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ 0 - Get XML Data ۴۲۸ بار
۱۷۵ رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴ 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۱۷۶ بررسی‌ مقدماتی‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری‌ مذهبی‌ 0 - Get XML Data ۳۹۸ بار
۱۷۷ نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران 0 - Get XML Data ۵۴۲ بار
۱۷۸ مقايسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی 0 - Get XML Data ۴۳۹ بار
۱۷۹ معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ 0 - Get XML Data ۳۹۳ بار
۱۸۰ معنويت : روی آوردی تجربه ای، گوهر شناختی، و مدرن به دين يا يک سازه روانشناختي؟ 0 - Get XML Data ۳۸۵ بار
۱۸۱ نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان 0 - Get XML Data ۴۰۳ بار
۱۸۲ نقش دين و باورهای مذهبی بر سلامت روان 0 - Get XML Data ۴۲۹ بار
۱۸۳ دين و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و کجروی در ميان نمونه ای از دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۴۴ بار
۱۸۴ آزمون و اعتباريابی سه مقياس نگرشهای دينی دانش آموزان دبيرستانهای دولتی اصفهان 0 - Get XML Data ۴۲۴ بار
۱۸۵ بررسی تاثير رشته تحصيلی بر ميزان دين داری دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسی 0 - Get XML Data ۳۸۹ بار
۱۸۶ بررسی عوامل موثر بر انگيزه توفيق طلبی از ديدگاه آموزه های دينی 0 - Get XML Data ۴۰۸ بار
۱۸۷ مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسائل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ 0 - Get XML Data ۴۹۰ بار
۱۸۸ مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴ 0 - Get XML Data ۳۶۶ بار
۱۸۹ ديدگاه جوانان و ميانسالان در مورد حجاب برتر 0 - Get XML Data ۳۹۷ بار
۱۹۰ نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان 0 - Get XML Data ۳۷۳ بار
۱۹۱ اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی 0 - Get XML Data ۵۰۳ بار
۱۹۲ رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو 0 - Get XML Data ۴۰۱ بار
۱۹۳ بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليت های اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۱۹۴ بررسی رابطه سازگاری کلی والدين و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران 0 - Get XML Data ۴۵۱ بار
۱۹۵ رابطه ی بين ويژگی های شخصيتی با عمل به باورهای دينی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۵۱۵ بار
۱۹۶ مقايسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تيزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شيراز 0 - Get XML Data ۴۱۷ بار
۱۹۷ بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بيرونی در شهر کاشان 0 - Get XML Data ۴۸۲ بار
۱۹۸ کرامت از ديدگاه عرفان اسلامی و نظريه روان شناختی يونگ 0 - Get XML Data ۴۵۴ بار
۱۹۹ مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار 0 - Get XML Data ۴۵۵ بار
۲۰۰ مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار 0 - Get XML Data ۴۶۷ بار
۲۰۱ نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو 0 - Get XML Data ۵۹۰ بار
۲۰۲ نظريه نيازهای معنوی از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب انگيزه های مازلو 0 - Get XML Data ۵۷۴ بار
۲۰۳ بررسی نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۸۶-۱۳۸۵ (گزارش کوتاه) 0 - Get XML Data ۴۲۴ بار
۲۰۴ بررسی رابطه دين داری و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستانی شهرستان يزد 0 - Get XML Data ۴۷۱ بار
۲۰۵ مروجان رفتارهای دينی: مطالعه موردی جمع های با رويکرد روان شناسی و عرفان 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۲۰۶ هويت مدرن دينی و طرح ناتمام روشنفکری تاملی در نظريات هويت ‌شناختی دکتر عبدالکريم سروش 0 - Get XML Data ۴۱۵ بار
۲۰۷ بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبيرستانی و پيش دانشگاهی ايران به جهانی شدن و تاثير آن بر ارزشها و هويت دينی و ملی آنان 0 - Get XML Data ۴۲۸ بار
۲۰۸ اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان 0 - Get XML Data ۵۱۶ بار
۲۰۹ بررسی تاثير گروه درمانی شناختی مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب بيماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی- مرکز پزشکی نور شهر ا 0 - Get XML Data ۴۳۰ بار
۲۱۰ معنويت سازمانی و تاثير آن در خلاقيت کارکنان (رويکردی تطبيقی) 0 - Get XML Data ۴۲۵ بار
۲۱۱ رابطه بين هويت دينی و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی 0 - Get XML Data ۴۱۰ بار
۲۱۲ نگرش دينی و سلامت عمومی و شکيبايی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۲۱۳ نيايش و نماز براساس رويکرد رفتاری نگر 0 - Get XML Data ۱۹۲۴ بار
۲۱۴ بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبينی و سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمر 0 - Get XML Data ۴۹۵ بار
۲۱۵ بررسی رابطه ميزان افسردگی سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملکرد دينی آنها 0 - Get XML Data ۴۴۱ بار
۲۱۶ بررسی سطح دينداری و گرايش های دينی دانشجويان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اميرکبير) 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۲۱۷ مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان 0 - Get XML Data ۵۶۶ بار
۲۱۸ مقايسه ی نگرش مذهبی و شدت ايمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجويان دختر شهر اصفهان 0 - Get XML Data ۴۶۷ بار
۲۱۹ مذهب در نگرش نظريه پردازان و در گستره پژوهش (تحليلی روانشناختی از مذهب) 0 - Get XML Data ۴۶۶ بار
۲۲۰ باورهای مذهبی اساسی، بحران هويت و سلامت عمومی جوانان 0 - Get XML Data ۵۰۷ بار
۲۲۱ بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی (هيجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضايت زناشويی با آمادگی اعتياد ب 0 - Get XML Data ۵۰۰ بار
۲۲۲ هوش معنوی 0 - Get XML Data ۴۵۵ بار
۲۲۳ رهبری معنوی (الگوی جديد رهبری در هزاره سوم) 0 - Get XML Data ۷۸۳ بار
۲۲۴ روان درمانی معنوی 0 - Get XML Data ۸۷۰ بار
۲۲۵ بررسی تاثير آموزش عرفان و معنويت بر سلامت روان دانش آموزان 0 - Get XML Data ۷۸۲ بار
۲۲۶ مذهب و روان آدمی 0 - Get XML Data ۸۵۷ بار
۲۲۷ رابطه بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت روان و مقايسه آن بين دانشجويان دختر و پسر 0 - Get XML Data ۷۶۶ بار
۲۲۸ ساختار عاملی، پايايی و روايی مقياس نگرش سنج دينی 0 - Get XML Data ۷۶۶ بار
۲۲۹ مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران 0 - Get XML Data ۷۸۱ بار
۲۳۰ رابطه ی مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری در نگرش های مذهبی دانشجويان 0 - Get XML Data ۸۶۸ بار
۲۳۱ جايگاه اعتکاف در آموزه های دينی و تاثير آن بر افزايش شادکامی (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه های يزد) 0 - Get XML Data ۸۳۸ بار
۲۳۲ تاثير مداخلات معنوی به شيوه گروهی بر سلامت روان و خودشکوفايی 0 - Get XML Data ۸۰۹ بار
۲۳۳ دينداری، خودکنترلی و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان 0 - Get XML Data ۷۷۶ بار
۲۳۴ بررسی رابطه وضعيت مذهبی با هوش هيجانی در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی ۸۴-۸۳ 0 - Get XML Data ۷۱۳ بار
۲۳۵ بررسی تاثير آموزش اسلام محور به والدين بر عزت نفس نوجوانان 0 - Get XML Data ۸۲۸ بار
۲۳۶ نقش مذهب در کاهش پرخاشگری 0 - Get XML Data ۷۹۲ بار
۲۳۷ تحليلی بر تصويرسازی ذهنی از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهکار 0 - Get XML Data ۷۷۳ بار
۲۳۸ مديريت با رويکرد معنوی (شاخص های ارزيابی تحقيق معنويت در سازمان) 0 - Get XML Data ۷۵۹ بار
۲۳۹ ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (SBD) 0 - Get XML Data ۸۴۶ بار
۲۴۰ رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری 0 - Get XML Data ۷۳۹ بار
۲۴۱ بررسی کيفيت ارايه مراقبت های توانبخشی معنوی در سالمندان بستری در بخش های روانی بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران 0 - Get XML Data ۸۰۰ بار
۲۴۲ رويکرد تربيت دينی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ايمان محوری 0 - Get XML Data ۷۸۴ بار
۲۴۳ رابطه جهت گيری مذهبی و سلامت روانی مادران کودکان استثنايی 0 - Get XML Data ۷۸۴ بار
۲۴۴ تأملی بر سازوکار ايمان و اميد در زندگی و تأثير آن بر سلامت روان انسان 0 - Get XML Data ۷۷۹ بار
۲۴۵ املی بر ساز و کار ايمان و اميد در زندگی و تاثير آن بر سلامت روان انسان 0 - Get XML Data ۷۶۲ بار
۲۴۶ نگرش های حوزويان و دانشگاهيان نسبت به يکديگر 0 - Get XML Data ۷۵۱ بار
۲۴۷ هوش معنوی 0 - Get XML Data ۸۱۷ بار
۲۴۸ بررسی وضعيت رفتارهای دينی در بين دانشجويان 0 - Get XML Data ۷۵۱ بار
۲۴۹ هويت دينی و جوانان؛ (نمونه آماری، جوانان شهر شيراز) 0 - Get XML Data ۶۹۸ بار
۲۵۰ بررسی ميزان تاثير معنويت بر توانمندسازی مديران 0 - Get XML Data ۷۵۸ بار
۲۵۱ بررسی خصوصيات روانسنجی مقياس بهزيستی معنوی در ميان دانشجويان 0 - Get XML Data ۶۷۰ بار
۲۵۲ ايمان و معنويت در مشاوره و رواندرمانی 0 - Get XML Data ۷۱۴ بار
۲۵۳ دانشگاه، مدرنيته و دين داری 0 - Get XML Data ۷۵۴ بار
۲۵۴ هويت دينی يا هويت های دينی 0 - Get XML Data ۷۵۷ بار
۲۵۵ بررسی مقايسه‌ای کيفيت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد ، غير معتاد شهر کرمان 0 - Get XML Data ۷۲۹ بار
۲۵۶ مقايسه آزارديدگی، سلامت روانی، و جهت گيری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران 0 - Get XML Data ۷۳۶ بار
۲۵۷ سبک های دلبستگی و نگرش های مذهبی به عنوان پيش بين های موفقيت و شکست رابطه زناشويی 0 - Get XML Data ۷۸۰ بار
۲۵۸ بررسی رفتار دينی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبيرستان های کرمان 0 - Get XML Data ۶۹۲ بار
۲۵۹ اعتقادات معنوی و کيفيت زندگی: يک مطالعه کيفی از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت 0 - Get XML Data ۷۳۱ بار
۲۶۰ بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسلام و هوش هيجانی دانشجويان 0 - Get XML Data ۷۶۳ بار
۲۶۱ نگرش مردم شهر اصفهان در مورد آسيب ‌های نظام اجتماعی ايران با تاکيد بر تحليل آسيب دين گريزی در جامعه 0 - Get XML Data ۶۸۸ بار
۲۶۲ بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان 0 - Get XML Data ۷۲۷ بار
۲۶۳ ۶روش های سنجش شخصيت از منظر دين و روان شناسی 0 - Get XML Data ۷۳۳ بار
۲۶۴ ارتباط ابعاد مختلف دعا با سلامت معنوی بيماران تحت درمان با همودياليز 0 - Get XML Data ۹۳۰ بار
۲۶۵ بررسی رابطه نماز با جهت گيری مذهبی و سلامت روان 0 - Get XML Data ۷۲۶ بار
۲۶۶ تاثير آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دينی دانشجويان 0 - Get XML Data ۶۸۳ بار
۲۶۷ حجاب برتر: مقايسه ديدگاه کارکنان و مراجعه کنندگان زن به مراکز درمانی 0 - Get XML Data ۷۸۷ بار
۲۶۸ بررسی مقايسه ای نيازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسيت 0 - Get XML Data ۷۵۶ بار
۲۶۹ درآمدی بر الگوی تخصيص زمان با نگرش دينی 0 - Get XML Data ۶۸۸ بار
۲۷۰ روان شناسی دين 0 - Get XML Data ۸۰۵ بار
۲۷۱ کند و کاوی در ارزشها و اعتقادات مذهبی نوجوانان 0 - Get XML Data ۷۲۲ بار
۲۷۲ افزايش سازگاری زناشويی زوج های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی 0 - Get XML Data ۴۹۰ بار
۲۷۳ جوامعی در نوستالژی اجتماع: نگاهی به پديده معنويتهای جديد در ايران (از خلال مطالعه موردی دو نمونه از جمعهای عرفانی - روان 0 - Get XML Data ۴۱۲ بار
۲۷۴ بررسی تاثير ميزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش آموزان شهدا، جانباز و عادی دبيرستان های دخترانه شاهد شهر تهران ۸۹-۱۳۸۸ 0 - Get XML Data ۴۴۰ بار
۲۷۵ ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا 0 - Get XML Data ۴۱۱ بار
۲۷۶ ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا 0 - Get XML Data ۴۰۶ بار
۲۷۷ بررسی نقش ساخت شخصيت در جهت گيری مذهبی دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۱۵ بار
۲۷۸ بهزيستی از ديدگاه دين و روانشناسی 0 - Get XML Data ۴۶۰ بار
۲۷۹ رابطه عمل به باورهای دينی با شادکامی و رضايت زناشويی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 0 - Get XML Data ۴۴۳ بار
۲۸۰ مقايسه خصوصيات مذهبی و خانوادگی معتادان در حال ترک در مرکز بازپروری مهيار اصفهان با گروه شاهد 0 - Get XML Data ۴۰۶ بار
۲۸۱ گذری بر سير تحول تهيه مقياس ها در سنجش نگرش مذهبی 0 - Get XML Data ۴۱۴ بار
۲۸۲ بررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذيرش کودکان پسر کم توان ذهنی، در مادران 0 - Get XML Data ۴۴۶ بار
۲۸۳ نقش سلامت معنوی بر بهداشت روانی انسان 0 - Get XML Data ۵۹۶ بار
۲۸۴ بررسی تاثير دينداری بر رفتارهای جمع گرايانه از منظر انتخاب عقلانی 0 - Get XML Data ۴۱۷ بار
۲۸۵ بررسی رابطه ی جهت گيری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۱۷ بار
۲۸۶ بررسی رابطه جهت گيری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۴۲ بار
۲۸۷ نگاهی به استراتژی مذهبی - معنوی 0 - Get XML Data ۴۲۹ بار
۲۸۸ بررسی سير تحولات نظريه پياژه در موضوع پيوند علم و مذهب 0 - Get XML Data ۴۵۵ بار
۲۸۹ رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بيماريهای حاد قلبی 0 - Get XML Data ۴۷۶ بار
۲۹۰ بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی 0 - Get XML Data ۴۹۹ بار
۲۹۱ احساس ذهنی بهزيستی و فعاليت های مذهبی در گروهی از مسلمانان 0 - Get XML Data ۳۸۲ بار
۲۹۲ انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی 0 - Get XML Data ۴۴۷ بار
۲۹۳ انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی 0 - Get XML Data ۳۷۸ بار
۲۹۴ مقايسه سبک دلبستگی دانشجويان دارای جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی 0 - Get XML Data ۴۰۲ بار
۲۹۵ نقش دينداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران 0 - Get XML Data ۴۴۶ بار
۲۹۶ مقايسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد 0 - Get XML Data ۳۸۷ بار
۲۹۷ ويژگی های شخصيتی، استرس، شيوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی 0 - Get XML Data ۴۳۷ بار
۲۹۸ نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۲۹۹ نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان 0 - Get XML Data ۴۶۵ بار
۳۰۰ ساخت مقياس تجربه معنوی دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۳۸ بار
۳۰۱ آماده سازی مقياس نگرش مذهبی دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۰۵ بار
۳۰۲ رابطه بهزيستی معنوی با سلامت روان در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۲۵ بار
۳۰۳ سلامت معنوی، چيستی و ابزارهای اندازه گيری آن 0 - Get XML Data ۴۱۱ بار
۳۰۴ بررسی تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما (SPECT 0 - Get XML Data ۳۸۵ بار
۳۰۵ مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه 0 - Get XML Data ۴۱۰ بار
۳۰۶ مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه 0 - Get XML Data ۹۵۰ بار
۳۰۷ سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا 0 - Get XML Data ۳۸۴ بار
۳۰۸ نقش پايبندی ‌های مذهبی، باورهای ناکار آمد مذهبی، احساس گناه و باورهای ناکار آمد شناختی در شدت علايم وسواسی - اجباری 0 - Get XML Data ۴۱۷ بار
۳۰۹ سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دينی 0 - Get XML Data ۴۰۶ بار
۳۱۰ سالمندی موفق در پرتو مذهب و باورهای دينی 0 - Get XML Data ۴۳۵ بار
۳۱۱ اثر دعا بر سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان 0 - Get XML Data ۴۴۶ بار
۳۱۲ تاثير خانواده درمانگری شناختی ـ‌رفتاری بر تغيير جنسيت طلبی با تاکيد بر روان درمانگری معنوی (نتايج يک تک بررسی) 0 - Get XML Data ۴۵۷ بار
۳۱۳ پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی 0 - Get XML Data ۴۱۳ بار
۳۱۴ پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی 0 - Get XML Data ۳۸۹ بار
۳۱۵ رابطه جهت گيری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۴۱ بار
۳۱۶ کاربرد شاخص آلفای رتبه‌ای در ارزيابی پايايی پرسش‌نامه تطابق معنوی 0 - Get XML Data ۵۳۴ بار
۳۱۷ عوامل مرتبط با ميزان شرکت کارکنان در نماز جمعه 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۳۱۸ ارتباط جهت گيری مذهبی با حرمت خود و شاد زيستی 0 - Get XML Data ۵۸۷ بار
۳۱۹ رابطه مذهب با اضطراب مرگ و هيجان خواهی 0 - Get XML Data ۴۴۰ بار
۳۲۰ رابطه نگرش دينی و همسازی اجتماعی دانشجويان 0 - Get XML Data ۳۸۶ بار
۳۲۱ رابطه بين جهت گيری مذهبی، اضطراب و حرمت خود 0 - Get XML Data ۴۰۷ بار
۳۲۲ بررسی اثربخشی رواندرمانگری با و بدون جهت‌گيری مذهبی اسلامی بر «اضطراب و تنيدگي» 0 - Get XML Data ۴۲۰ بار
۳۲۳ جهت گيری مذهبی و سلامت روان 0 - Get XML Data ۴۱۹ بار
۳۲۴ تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت 0 - Get XML Data ۴۳۱ بار
۳۲۵ اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پايه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در پيش گيری از عود مصرف مواد 0 - Get XML Data ۵۴۴ بار
۳۲۶ مقايسه ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی در فرزندان جانباز و عادی شهر تهران 0 - Get XML Data ۴۴۸ بار
۳۲۷ رابطه سبک های هويت و دينداری در دانشجويان 0 - Get XML Data ۴۱۴ بار
۳۲۸ تاثير گروه درمانی شناختی معنوی بر ميزان افسردگی 0 - Get XML Data ۴۰۹ بار
۳۲۹ کيفيت ارتباط والد - فرزند پيش شرط تربيت دينی فرزندان 0 - Get XML Data ۳۶۵ بار
۳۳۰ ارتباط تداوم دعا با سلامت معنوی در بيماران تحت همودياليز 0 - Get XML Data ۴۰۸ بار
۳۳۱ رابطه نگرش مذهبی با رضايت مندی زناشويی در دانشجويان متاهل 0 - Get XML Data ۴۲۶ بار
۳۳۲ بررسی تاثير شفای معنوی (روحی) بر روند التهاب مفصل در Rat 0 - Get XML Data ۳۲۷ بار
۳۳۳ بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسی ـ جبری 0 - Get XML Data ۴۲۸ بار
برگشت به صفحه اول پایگاه   |   برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.69 seconds with 682 queries by YEKTAWEB 4256