[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Relationship of Dimensions of Religious Orientation with Emotional Stability
عنوان فارسی رابطه ابعاد جهت گيری مذهبی با پايداری هيجانی
عنوان مختصر فصلنامه روان شناسي و دين
کد مقاله (doi) 1389
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله One of the issues in the field of relations between religion and mental health and personality factors is attention to a kind of religious orientation that helps to psychological well-being. In This article we try to study the relationship between religious orientation and dimensions of emotional stability in the end of adolescence. The sample included 295 high school students (168 girls and 127 boys) in the City of Qom which were selected Using cluster sampling. All students were studied with both Alport religious orientation and personality questionnaires. Findings showed that there is a meaningful relationship between emotional stability and religious orientation. There is Reverse relation between internal directed religious orientation with emotional instability، and direct relationship between external directed religious orientations with emotional instability. The more is the level of people's internal religious orientation، the lower their emotional stability.
چکیده فارسی مقاله يکی از موضوعات عرصه مناسبات مذهب با سلامت روان و مؤلفه های شخصيت، توجه به نوعی جهت گيری دينی است که به بهزيستی روانی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد جهت گيری مذهبی و پايداری هيجانی در پايان دوره نوجوانی می باشد. نمونه آماری اين پژوهش 295 نفر؛ (168 دختر و 127 پسر) از دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی شهرستان قم می باشند که با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شدند. تمامی آزمودنی ها با دو پرسش نامه جهت گيری مذهبی آلپورت و شخصيت NEO مورد بررسی قرار گرفتند. يافته های پژوهشی نشان داد که بين پايداری هيجانی و جهت گيری مذهبی رابطه معناداری وجود دارد؛ به اين صورت که بين جهت گيری مذهبی درون سو با ناپايداری هيجانی رابطه عکس، و بين جهت گيری مذهبی برون سو با ناپايداری هيجانی رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين هرچه جهت گيری مذهبی افراد برونی تر می شود، پايداری هيجانی آنها پايين تر می رود. در اين جامعه آماری، افراد کمتر متصف به دين گريزی هستند و کمتر افرادی به جهت گيری مذهبی نامتمايز متصف می باشند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religious orientation, internal directed religion, external directed religion, emotional stability
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی، مذهب درون سو، مذهب برون سو، پايداری هيجانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مهدي عباسي، مسعود جان بزرگي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877