[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Relationship Between the Stressors, stress symptoms, and Reliance on God (Tavakkol) in Medical Students
عنوان فارسی بررسی رابطه بين عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی
عنوان مختصر فصلنامه انديشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1379
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective; this study has been carried out in Iran and Tehran Universities of Medical Sciences to assess the relationship among stressors, the rate of reliance on God and stress symptoms. Method: The 408 study sample (M=234, F=174), were randomly selected from the students, with the age mean score 22.4 years old (SD=3.45), studying in different educational levels of basic sciences, physiopathology, clinical and internships. The data were collected through "Reliance on God Questionnaire", "Stressors Questionnaire", and "Stress Symptoms Questionnaire", and were statistically analyzed by variance, and Shaffer's methods, Findings: The findings showed that 44.2% of the subjects had low level of stress, 31.1% had average level and 24.8% had high level of stress. The stressors like failing in exams, death of the beloved ones, and severe fights with father, gained the highest percentile rate among the students respectively. From the symptoms, distress, anxiety and shyness are reported more than any other symptoms by the subjects. Results: the comparison between the scores obtained from the two scales indicated that the higher the scores of "Reliance on God questionnaire" results a decrease of the scores in "Stress Symptom Questionnaire".
چکیده فارسی مقاله هدف: ‌اين پژوهش با هدف بررسی رابطه ميان عوامل تنش‌زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران و تهران انجام شده است. روش: 408 نفر (234 مرد، 174 زن) از دانشجويان ياد شده که به شيوه نمونه‌گيری تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ميانگين سنی آنان 4/22 سال (انحراف معيار 45/3) و در مقاطع مختلف تحصيلی علوم پايه، فيزيوپاتولوژی، بالينی و کارورزی بودند. داده‌های پژوهش به کمک پرسشنامه شاخص ميزان توکل، پرسشنامه عوامل تنش‌زا و پرسشنامه نشانگان استرس گردآوری شده و به کمک روش‌های آماری مورد توصيفی، آزمون‌های آماری تحليل واريانس، آزمون تعقيبی شفه و آزمون t تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد که 1/44% دانشجويان مورد بررسی دارای استرس کم، 1/31% دارای استرس متوسط و 8/24% دارای استرس زياد بوده‌اند. از ميان عوامل تنش‌زا، ترس از مردود شدن در امتحان‌ها، مرگ يکی از بستگان نزديک و دعوای شديد با پدر به ترتيب درصد بيشتری از دانشجويان را تحت تأثير قرار داده است. در زمينه نشانگان استرس، نگرانی، اضطراب و کمرويی بيش از ساير نشانه‌ها توسط آزمودنی‌های پژوهش گزارش گرديده است. مقايسه نمرات دانشجويان در پرسشنامه توکل با نمرات آنان در پرسشنامه نشانگان استرس نشان داد که با بالا رفتن نمرات در پرسشنامه توکل، نمرات آنان در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش يافته است. همچنين 1/69% از دانشجويان در پرسشنامه توکل، از بيشترين نمره ممکن (200)، 152 نمره را به دست آوردند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Reliance on God, stress symptoms, university students.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استرس، توکل، نشانگان استرس، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر جعفر بوالهري، مجتبي احسان منش، عيسي كريمي كيسمي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862