[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Existential Anxiety and Health Anxiety and the Extent to Which the Criminals, Ordinary and Religious People May Be Affec
عنوان فارسی رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقايسه آنها در سه گروه افراد بزهکار ، عادی و مذهبی
عنوان مختصر فصلنامه روان شناسي و دين
کد مقاله (doi) 1389
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله This article seeks to study the relationship between the existential and health anxiety (illness phobia) and the extent to which the three classes of people might be affected: criminals، ordinary people (laymen) and religious people. The method used in this study is a post-event method، comparative method or correlational method. To collect data، the two scales، Good’s existential anxiety scale and Cattell’s anxiety، which are of significant validity and reliability، were used. To analyze the date (variables)، Pearson correlation coefficient، the one-way analysis of variance and regression analysis were used. The findings of the research showed that there was a significant positive correlation between the existential anxiety and health anxiety (also known as illness phobia).The existential anxiety can play a predicting role in the designation of the health anxiety. In comparing the three groups of people: criminals، ordinary people and religious people، it was made clear that significant differences arise as to the extent to which they are affected by the existential anxiety or health anxiety and that one’s religiousness (religiosity)and education play a great part in reducing anxiety، especially the existential anxiety. In the end، one can say that the existential anxiety can be taken as the root and origin of health anxiety. Religious people are less affected by the existential anxiety. In contrast، criminals suffer more from the existential anxiety. This bears evidence to the fact that religious commitment or religiosity has positive and criminality has negative effects as to the increase or decrease in anxiety.
چکیده فارسی مقاله اين مقاله به بررسی رابطه بين اضطراب وجودی و اضطراب مرضی، و مقايسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی می پردازد. روش پژوهش، از نوع پس رويدادی ـ مقايسه ای به روش هم بستگی است. برای جمع آوری داده ها از دو مقياس «اضطراب وجوديگود» و «اضطراب کتل» که از اعتبار و روايی خوبی برخوردارند، استفاده شد. برای تجزيه و تحليل داده ها از روشهم بستگيپيرسون، تحليل واريانس يک طرفه، تحليل رگرسيون استفاده شد. يافته های پژوهش نشان داد که بين اضطراب وجودی و اضطراب مرضی هم بستگی معنادار مثبت وجود دارد. اضطراب وجودی پيش بينی کننده اضطراب مرضياست. مقايسه افراد بزهکار، عادی و مذهبی در ميزان اضطراب وجودی و مرضی معنادار بوده، دين داری و تحصيلات سهم زيادی در تاثيرگذاری بر کاهش اضطراب، به ويژه اضطراب وجودی داشت.در نهايت، اضطراب وجودييکی از پايه ها و منشا اضطراب مرضياست. افراد مذهبيکمتر از اضطرابوجودی رنج می برند؛ در مقابل، بزهکاران بيشتر به اين نوع اضطراب مبتلايند؛ و اين نشانگر تاثير مثبت پايبندی مذهبی، و اثر منفی بزهکاريبر اضطراب است
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله the existential anxiety, health anxiety, the meaning of life, religiousness, criminality
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضطراب وجودی ، اضطراب مرضی ، معنای زندگی ، دين داری ، بزهکاری
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مسعود نورعليزاده ميانجي ، مسعود جان بزرگي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877