[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Using of ordinal coefficient alpha in the evaluation of spiritual coping questionnaires reliability
عنوان فارسی کاربرد شاخص آلفای رتبه‌ای در ارزيابی پايايی پرسش‌نامه تطابق معنوی
عنوان مختصر كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
کد مقاله (doi) 1390
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Spirituality is known as a factor affecting adjustment to stress conditions in adolescence period. To assess the spiritual coping, a questionnaire in Likert scale is applied. In this study, the ordinal alpha coefficient was used to test the reliability of questionnaire. Materials and Methods: The data of spirituality coping scale in a semi-structured interview included 103 items developed in 5-point Likert scale. After validation and factor analysis to identify factors, a multiple-choice questionnaire with 39 items was designed. The reliability of this questionnaire was investigated on a sample consisting of 120 adolescents living in boarding centers, Tehran Province. FACTOR and SPSS softwares were used to measure the ordinal alpha and Cronbach's alpha, respectively. Results: The factor analysis revealed the spiritual coping in 3 factors: "purposefulness of life", "connection with God "and "looking for spiritual protection". The reliability coefficients of factors by ordinal alpha were 0.834, 0.913 and 0.984, respectively, which were higher in comparison with Cronbach's alpha. The reliability coefficient of 39-item-questionnaire by ordinal alpha was 0.992. Conclusion: If the data is normally distributed, Cronbach's alpha can be used to calculate the reliability of the data with ordinal scale. Otherwise, ordinal alpha is a more accurate coefficient for testing the reliability. Spiritual coping questionnaire measures the different dimensions of Spiritual coping in institutionalized adolescences and also has higher reliability.
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: تطابق معنوی به عنوان عامل مؤثر بر سازگاری نوجوانان برای تخفيف شرايط تنش‌زای دوره نوجوانی شناخته شده است. ماهيت داده‌ها نقش مهمی در انتخاب ضريب پايايی مناسب برای سنجش پايايی پرسش‌نامه ايفا می‌کند، در سنجش پايايی پرسش‌نامه تطابق معنوی، با توجه به رتبه‌ای بودن داده‌ها از ضريب آلفای رتبه‌ای استفاده شد. مواد و روش ‌ها: برای سنجش تطابق معنوی، پرسش‌نامه‌ای با 39 آيتم 5 گزينه‌ای در مقياس ليکرت (کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم) بعد از تعيين اعتبار و انجام تحليل عاملی طراحی گرديد. سپس پايايی اين پرسش‌نامه روی نمونه‌ای متشکل از 120 نوجوان که شامل کليه نوجوانان دختر و پسر 20-14 ساله ساکن مراکز شبانه‌روزی استان تهران بود، بررسی شد. برای سنجش پايايی از شاخص آلفای رتبه‌ای و آلفای کرونباخ استفاده شد. يافته ها: نتايج حاصل از تحليل عاملی، تطابق معنوی را در سه عامل "معنا داشتن زندگی"، "ارتباط با خداوند" و "جستجوی حمايت معنوی" بيان کرد. پايايی هر عامل به ترتيب با آلفای رتبه‌ای 834/0، 913/0 و984/0 می‌باشد که در مقايسه با آلفای کرونباخ بزرگ‌تر بودند، پايايی کل پرسش‌نامه 39 آيتمی تطابق معنوی نيز با آلفای رتبه‌ای 992/0 بود. نتيجه‌ گيری: برای محاسبه پايايی داده‌هايی که مقياس رتبه‌ای دارند تنها در صورتی که توزيع داده‌ها نرمال باشد از آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن، آلفای رتبه‌ای ضريب بهتر و دقيق‌تری برای ارزيابی پايايی می‌باشد. پرسش‌نامه تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه‌روزی، ابعاد مختلف تطابق معنوی در اين نوجوانان را مورد اندازه‌گيری قرار می‌دهد و از پايايی بالايی نيز برخوردار است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Reliability, Ordinal reliability alpha, Polychroic correlation, Spiritual coping
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پايايی، آلفای رتبه‌ای، تتای رتبه‌ای، ضريب هم‌بستگی پلی‌کريک، تطابق معنوی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سهيلا خداكريم، حميد علوي‌مجد، بهزاد مهكي، فريده يغمايي، مريم رسولي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862