[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه بهزيستی معنوی با سلامت روان در دانشجويان
عنوان مختصر اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
کد مقاله (doi) 1389
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: از آن جايی که ناراحتی‌های روانی معمولاً در سراسر عمر اتفاق می‌افتند، می‌توان گفت که ايجاد و حفظ بهزيستی معنوی نقش حياتی در سازگاری با فشارها دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين بهزيستی معنوی و سلامت روان در بين دانشجويان صورت گرفته است. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی- همبستگی، تعداد 400 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی همدان (177 پسر و 223 دختر) با ميانگين سنی (57/4±7/22 سال) به شيوه تصادفی طبقه ای نسبی از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و به مقياس بهزيستی معنوی (SWBS) و پرسشنامه سلامت عمومی (28-GHQ) پاسخ دادند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام و آزمون تحليل واريانس چند متغيره و به کمک نرم افزار SPSS 16 انجام شد. يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات متغيرهای بهزيستی معنوی 14/17±18/89 و سلامت روان 76/15±48/52 می باشد. همچنين بين بهزيستی معنوی و سلامت روان همبستگی معناداری وجود دارد (55/0- =r). به علاوه، 37/0 درصد از واريانس سلامت روانی به وسيله بهزيستی مذهبی تبيين می شود. نتايج تحليل آناليز واريانس چند متغيره نشان داد که فقط در خرده مقياس بهزيستی مذهبی، نمرات دانشجويان دختر بيشتر از پسران می باشد (89/4=F و 02/0>P) و در ساير خرده مقياس ها تفاوت معناداری ديده نشد. نتيجه گيری: بر اساس يافته های اين پژوهش بين بهزيستی معنوی و سلامت روان دانشجويان، رابطه وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهزيستی معنوی، بهزيستی وجودی، سلامت روان، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۷۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ايرج صفائي راد، لطف اله كريمي، نعمت اله شموسي، محسن احمدي طهور
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862