[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Comparison of Islamic oriented and classical cognitive behavioral therapy on mental health of martyrs’ and veterans’ wiv
عنوان فارسی مقايسه ی تاثيردرمان شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و درمان شناختی رفتاری کلاسيک بر سلامت روانی همسران شهدا و جانبازان شه
عنوان مختصر فصلنامه اصول بهداشت رواني
کد مقاله (doi) 1388
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The present study was planned to assess the effectiveness of cognitive behavioral therapy emphasized on religious believes to relieve psychological problems of wives of martyrs and veterans. Materials and Methods: In a double-blind clinical trial in Zahedan city, south-eastern part of Iran during 2008-9, 60 individuals from wives of martyrs and veterans who had obtained abnormal General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) scores and their anxiety and depression had been proved through a clinical interview, were selected by accessible sampling method and randomly divided to three equal groups. The first, the second and the third groups received 8 sessions of classical cognitive-behavioral therapy, 8 sessions of Islamic oriented cognitive-behavioral therapy and no intervention respectively. The study instruments included GHQ-28 and Dysfunction Attitude Scale, which were executed for each subject at the baseline and after the interventions. The scores were analyzed using ANCOVA statistical method Results: There were significant differences of scores between three groups (P<0.01). Although there were significant differences of improvement scores of two cases groups in comparison with control group (both with P<0.01), but there was no significant difference between scores of two cases groups (P>0.05). Conclusion: The findings exhibited that cognitivebehavioral therapy emphasized on Islamic approach bears the same effects of classical behavioral therapy.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر باورهای مذهبی در کاهش مشکلات روان شناختی همسران شهدا و جانبازان اجرا شد. روش کار: : در طی سال های 88-1387 و در يک آزمايه بالينی دوسوکور 60 نفر از همسران شهدا و جانبازان زاهدان که نمره ی بالاتر از نمره ی برش پرسش نامه ی سلامت عمومی داشتند و علايم اضطراب و افسردگی آنان نيز براساس مصاحبه ی بالينی مورد تاييد قرار گرفت به صورت نمونه گيری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسيم شدند. گروه اول درمان رفتاری شناختی کلاسيک (8 جلسه)، گروه دوم درمان رفتاری شناختی با رويکرد اسلامی (8 جلسه) را دريافت داشتند وگروه سوم در اين مدت تحت مداخله ی درمانی قرار نگرفتند.پرسش نامه های سلامت عمومی و نگرش های ناکارآمد در ابتدا و انتهای مداخله برای آزمودنی ها تکميل شد. نمرات پس آزمون با روش آماری تحليل واريانس يک متغييری و در نظر گرفتن نمرات پيش آزمون به عنوان کواريانس تحليل شدند. يافته ها: اگر چه هر دو گروه مورد درمان (شناختی رفتاری با رويکرد اسلامی و کلاسيک) نسبت به گروه شاهد بهبود معنی داری را در علايم بر اساس پرسش نامه ها نشان می دادند (01/0>P) اما بين ميزان بهبودی دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cognitive behavior therapy, Mental health, Psychotherapy, Religion
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درمان شناختی رفتاری، روان درمانی، سلامت روانی، مذهب
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۸۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله عزيز ا... مجاهد، مهرداد كلانتري، حسين مولوي، حميد طاهر نشاط دوست، نورمحمد بخشاني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862