[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه سبک‌های تربيتی و تربيت دينی با ميزان مذهبی بودن والدين
عنوان مختصر مطالعات اسلام و روان شناسی
کد مقاله (doi) 1386
پاییز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين روش تربيت دينی و ميزان مذهبی بودن والدين با تاکيد بر سبک‌های تربيتی در دختران و پسران طراحی و اجرا گرديد. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه‌ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه روش تربيت ديني؛ پرسشنامه محيط خانوادگی، پرسشنامه محقق ساخته، و پرسشنامه ميزان مذهبی بودن والدين را تکميل نمودند. تجزيه و تحليل واريانس يکراهه نشان داد که ميانگين نمرات ميزان مذهبی بودن مادر در سبک تربيتی مقتدر نسبت به ساير سبکها بالاتر است. همچنين نتايج آزمون تعقيبی شفه نشان داد که تفاوت معنادار در ميانگين نمرات ميزان مذهبی بودن مادر بين سبک‌های تربيتی مقتدرانه و مسامحه کارانه وجود دارد. در مطالعه حاضر همچنين نشان داده شد که روش تربيت دينی برای دختران و پسران دارای تفاوت معنادار می‌باشد، به طوری که تعداد دختران در هر دو گروه والدين در روش تربيتی مقتدرانه بالاتر از فراوانی مورد انتظار و تعداد پسران در روش تربيتی مسامحه کارانه، بالاتر از فراوانی مورد انتظار می‌باشد. با استفاده از آزمون مجذور کاری دو طرفه در بررسی دقيق‌تر نشان داده شد که سبک‌های تربيتی کاربردی از سوی والدين برای دختران و پسران تفاوت معنادار دارد، به طوری که فراوانی دختران در سبک تربيتی مقتدرانه بالاتر از فراوانی مورد انتظار می‌باشد. در بحث و نتيج گيری به بررسی نقش سبک‌های تربيتی و نحوه آموزش آموزه‌های دينی با توجه به جزئيات نتايج تحقيق پرداخته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمد علی مظاهری، منصوره السادات صادقی، محمد حیدری
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862