[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی A study of Relationship beet win Religious Orientations, Self-Esream and happiness
عنوان فارسی ارتباط جهت گيری مذهبی با حرمت خود و شاد زيستی
عنوان مختصر علوم روانشناختی
کد مقاله (doi) 1384
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله This research is carried out to study the relationship between religious orientations, self- esteem and happiness. For this purpose, 101 undergraduate students (60 female, 41 male) with a mean age of 22.2 (with an age range of 18-26.5) of Tehran Universities in academic year 2004-2005 were selected by means of clustering sampling method. These subjects completed Religious Orientations Questionnaire, Self-Esteem Scale and Oxford Happiness Inveigled that religious orientations, self-esteem and happiness are significantly correlated together at alpha level 0.05. The correlation between religious orientations and happiness are lower than correlation between self-esteem and happiness. Total regression was found R=0.69 that indicated these variables can explain 48% of variance of happiness. General conclusion revealed that religious orientations and self-esteem are significantly related to happiness in Tehran students.
چکیده فارسی مقاله هدف اين تحقيق بررسی رابطه بين جهت گيری های مذهبی، حرمت خود و شادزيستی بوده است. بدين منظور 101 دانشجوی کارشناسی شاغل به تحصيل دانشگاههای تهران در سال تحصيلی 84-83 به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند که اين تعداد شامل 70 دانشجوی دختر و 31 دانشجوی پسر بودند و دامنه سنی آنها از 18 تا 5، 26 سال در نوسان و ميانگين سنی آنها 22،2 بود. اين دانشجويان در روز و ساعت مشخصی به صورت همزمان به سوالات مقياس جهت گيری های مذهبی بهرامی احسان، آزمون حرمت خود کوپراسميت و پرسشنامه شاد زيستی و حرمت خود در سطح آلفای حداقل 0،05 معنی دار است. همچنين همبستگی جهت گيری مذهبی با شادزيستی کمتر از همبستگی حرمت خود و شادزيستی بود. مجموع رگرسيون 69% = R بدست آمده که نشان می دهد در مجموع متغيرهای فوق می توانند 0،48 = 2 r واريانس شادزيستی را برآورد کنند. نتيجه کلی نيز نشان می دهد که در جمعيت دانشجويان مذهبی بودن و حرمت خود با شادزيستی رابطه معنی داری دارند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۲۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله احمد علی پور
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862