[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی A study on the correlation between religious activities of Sabzavar University Students and anxiety, depression, healthy
عنوان فارسی مطالعه همبستگی فعاليت‌های مذهبی با اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه سبزوار
عنوان مختصر اصول بهداشت روانی
کد مقاله (doi) 1381
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The aim of the study was evaluating the correlation between religious activities in the students and anxiety, depression, health, lifestyle, suicidal thoughts, drug and substance abuse. The sample size was 300 of the students of Sabzevar University. 264 of the students responded to the questionnaires (response rate: 88%). The questionnaires of the study were Beck's Depression Inventory, Spielberger's Trait-State Anxiety Scale and Baldi's Depression Inventory, Spielberger's Trait-State Anxiety Scale and Baldi's Lifestyle and Health Questionnaire. The 14th question of Baldi's lifestyle questionnaire was considered as the route of evaluation of religiousness. In this question the time spent daily in spiritual activities was asked. The results were statisitcally analyzed by T-Test and chi-square Test. The results demonstrated that there it positive correlation between time spent in religious activities and Healtly lifestyle and negative correlation between the state-anxiety, trait anxeity and suicidal thoughts. There was no correlation between the time spent in religious activities and depression and drug and substance abuse.
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف مطالعه همبستگی بين فعاليت‌های مذهبی دانشجويان با اضطراب و افسردگی، سلامت سبک زندگی، افکار خودکشی و سوء مصرف مواد و داروها انجام شد. حجم نمونه اين تحقيق 300 نفر از دانشجويان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سبزوار بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. که 246 نفر به پرسش‌نامه پاسخ دادند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه افسردگی بک، پرسش‌نامه اضطراب حالتی خصلتی اشپيل برگر و پرسشنامه سلامت و سبک زندگی بالدی بودند. برای سنجش مذهبی بودن از عبارت چهاردهم پرسشنامه سبک زندگی بالدی استفاده گرديد که در آن ميزان وقت صرف شده در فعاليت های مذهبی توسط فرد مشخص می‌شود. برای تحليل آماری تحقيق آزمونهای t و chi-square مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد که صرف وقت بيشتر در فعاليتهای مذهبی همبستگی معنی‌داری با کاهش اضطراب حالتی و خصلتی، بالاتر بودن سلامت سبک زندگی و کاهش افکار خودکشی دارد. گرچه نمرات افسردگی و سوء مصرف مواد نيز در دانشجويانی که وقت بيشتری صرف فعاليتهای مذهبی می‌کردند پايين‌تر بود ولی اين همبستگی معنی‌دار نبود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمدرضا سرگلزايي، فاطمه بهداني، ايرج وثوق، اسماعيل قرباني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877