[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The individuals view on being religious and its relation to depression in senior high schools
عنوان فارسی بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن دردانش آموزان سال آخر دبيرستانهای اسلامشهرسال تحصيلی ۷۶-۱۳
عنوان مختصر طب و تزكیه
کد مقاله (doi) 1378
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The severity of depression was in senior high-school students of Eslam _ Shahr and its relation to individual’s view point on being religious. In this study, 472students (262 girls & 210 boys) who were selected by cluster sampling, were tested by the Alport Religious Direction Beck Depression Inventory (BDI) ; 28 students(10 girls & 12boys) were omitted because of incomplete information. In general, the average severity of depression among was lower in the boys compared to the girl students (BDI score of 15.91against 19.74 respectively). Meanwhile, the average score in boy students viewpoint on religion was lower than in girls (17.87 against 18.18, respectively), But this difference was not statistically significant. Significant correlation was observed between the severity of depression and religious view point(0.52).
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين پژوهش بررسی ميزان و شدت افسردگی در دانش اموزان سال آخر دبيرستانهای اسلام شهر و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن است. دراين پژوهش 472 نفر(262نفر دختر و 210نفرپسر) از وانش آموزان که به شکل نمونه گيری خوشه ای گزينش دبه بودند، توسط آزمون افسردکی بک، جهت گيری مدهبی آلپورت مورد بررسی قرار گرفتند. از اين تعداد 28 مورد (16نفردختر و 12پسر) به دليل نقض داده ها از بررسی خارج گرديد. نتايج نشان داد، بطورکلی ميانگين افسردگی دانش آموزان پسر کمتراز ميانگين دانش آموزان دختر است (15.1در برابر19.4) و اين تفاوت معن يداری بوده است و همچنين ميانگين نگرش مذهبی دانش آموزان پسرکمتر از دانش آموزان دختر بوده است(17.7در برابر 18.8) اما تفاوت معنی دارنيست . نتايج نشان ميدهد که بين ميزان و شدت افسردگی و نگرش مذهبی همبستگی معادل 0.2 وجود دارد و اين همبستگی معنی دار بوده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله احمدعلي اسلامي، داود شجاعي زاده، پرويز كمالي، باقر غباري بناب، عزيزالله باطني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862