[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Definition and tolerance of stress among religious groups
عنوان فارسی تعريف و تحمل استرس در بين جمعيتهای مذهبی
عنوان مختصر اندیشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1377
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Stress is one of the main neuroscientific issues of our time. However, we have little knowledge of the neurological processes of stress. During the past decade studies have shown that in addition to the genetic factors, stress plays a major role in mental and psychosomatic diseases. Severe, chronic and uncontrolled stresses cause some changes in monoaminergic system, and through neural peptides cause changes in the plasticity of these systems. It is necessary to study the effects of other factors such as genetic, culture and geographic in this brain process as well. The present study aimed to investigate the role of religious beliefs on difintion and tolerance of stressful life event. Subjects were 100 volunteer (50 in each group) males with an age range of 15-25 from Iran and other countries who were selected randomly. We uses the amount of religious donation as an index of religious beliefs in this population. Data were analyzed using T-Test and ANOVA (Analysis of variance). The results showed that stressful life events differed in two groups and results of othere studies. Furthermore, tolerance of stress as measured by percent of psychosomatic disease differed significantly in these two groups. The results indicated that religious beliefs in creased the tolerance of stress.
چکیده فارسی مقاله استرس يکی از مهمترين موضوعهای دانش روانپزشکی و اعصاب می‌باشد. اما ميزان آگاهی، از روندهای مغزی آن ناچيز است. بررسيهای انجام شده در دهه جاری نشان می‌دهند که وراثت اگر چه زمينه بيماريهای جسم و روان را تشکيل می‌دهد، استرس نيز نقش مهمی در شروع اختلالهای روانی و روان‌تنی دارد. استرسهای شديد، مزمن و يا غير قابل کنترل ، تغييراتی در نظامهای ميانجی شيميايی، به ويژه منوآمينها ايجاد و از طريق پپتيدهای عصبی، موجب تغيير ميزان انعطاف‌پذيری اين نظامها می‌گردد. لازم است، تأثيرات عوامل گوناگون مانند وراثت، قوميت و فرهنگ نيز در اين روند مغزی بررسی گردد. بررسی حاضر به نقش باورهای مذهبی در تعريف و تحمل استرس می‌پردازد. در اين پژوهش برای سنجش ميزان استرس در دو گروه 50 نفری (100=N) از اهالی دو شهر داخلی (ايران) و خارجی (25-15 ساله) که به شيوه نمونه‌گيری تصادفی انتخاب شده و همگی مرد بودند، از آزمون رتبه‌بندی وقايع استرس‌زای زندگی پيکل استفاده شد. بررسی بيماريهای روان تنی موجود افراد به منظور بررسی ميزان تحمل استرس انجام گرديده است. در بررسی حاضر پرداخت وجوهات مذهبی بعنوان شاخص باورهای مذهبی در نظر گرفته شده است. داده‌های پژوهش به کمک آزمون t و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که تجربه رويدادهای استرس‌زای زندگی در اين جمعيتها با هم و همچنين نسبت به بررسيهای مشابه فرق می‌کند. همچنين تحمل استرس که شاخص آن در اين بررسی درصد ابتلا به بيماريهای روانتنی است در دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد. نتايج بررسی حاضر نشان می‌دهد که باورهای مذهبی در تجربه و تحمل استرس مؤثر است. و در برنامه‌ريزيهای بهداشت روانی، لازم است تأثير اين عامل در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله عبدالوهاب وهاب‌زاده، ايوب مالك، مليحه خراساني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862