[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Cognitive -Behavioral Family Therapy with Emphasis on Spiritual Therapy in Treatment of Transsexualism: A Case Study
عنوان فارسی تاثير خانواده درمانگری شناختی ـ‌رفتاری بر تغيير جنسيت طلبی با تاکيد بر روان درمانگری معنوی (نتايج يک تک بررسی)
عنوان مختصر علوم روانشناختی
کد مقاله (doi) 1385
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Transsexualism is considered one of gender identity disorders characterized by desire to acquire permanently in the identity of opposite gender without cultural prefernces. This study was to investigated the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with emphasis on family therapy in treatment of transsexualism Method: The research method was case study. Collection of data were completed by clinical interview based on DSM-IV-IR and psychological tests. This study was conducted on one (18 year boy) subject. The subject was treated in 78 sessions by psychiatrist and psychologist. Methods and techniques were problem solving self-evaluation, self-monitoring, positive attitude and cognitive restructuring (individual and family). Results: In last session the client accepted male role, he had interaction with males and females. He was encouraged to marriage, reinforcement of male role in himself and effective social interaction role, he had interaction with males and females. He was encouraged to marriage, reinforcement of male role in himself and effective social interaction by psychotherapists. Evaluation after treatment indicated the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with emphasis on family therapy in treatment of transsexualism. Pretests, clinical interview and psychiatrist indicated that the client was treated completely. Conclusion: Previous Researches indicated that family has effect to praduce and treatment general identity disorders such as transsexualism also, deep relationship between mother and son, and father and darther, deep desive for having a child with specific gender had effect to gender identity sisorders. These findings support the effectiveness of cognitive -behavioral therapy and family instruction in prevention and treatment of gender identity disorder. Finally, other researches in this field were discussed.
چکیده فارسی مقاله تغيير جنسيت طلبی يکی از اختلال های هويت جنسی است که با تمايل شديد به اتخاذ هويت جنس مخالف بدون توجه به امتيازهای فرهنگی آن مشخص می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثير خانواده درمانگری شناختی ـ رفتاری بر درمان جنسيت طلبی با تاکيد بر درمان معنوی صورت گرفته است. روش : اين پژوهش از نوع مطالعه موردی است و داده ها با روش های مصاحبه بالينی بر اساس DSM-IV-TR و اجرای آزمون های روان شناختی گردآوری شده اند. در اين پژوهش يک آزمودنی پسر 18 ساله با تمايل شديد به تغيير جنسيت شرکت داشته است. فرآيند درمان با مشارکت روان شناس بالينی و روان پزشک و در طی 78 جلسه صورت گرفته است. در جلسات درمانی از روش هايی چون حل مساله ، خود بازبينی ، مثبت نگری و بازسازی شناختی با تکيه بر اهداف زندگی و بعد معنوی روحی صورت گرفته است. يافته ها در آخرين جلسات درمانی مراجع توانست نقش مردانه را بپذيرد، با دخترها و پسرها روابط عادی برقرار نمايد. درماتنگران از او خواستند که به ازدواج بينديشد. به مراجع القا شد که پتانسيل مرد بودن را در خود تقويت کند و از هوش خود در جهت برقراری ارتباط موثر اجتماعی استفاده کند. بررسی ها پس از درمان بر تاثير معنويت و بعد روحی و خانواده درمانگری شناختی ـ‌رفتاری در درمان تغيير جنسيت طلبی دلالت دارد. نتايج حاصل از اجرای مجدد آزمون ها ، مصاحبه بالينی و نظر روان پزشک حاکی از بهبود کامل مراجع است. نتيجه گيری پژوهش ها نشان داده اند که ، خانواده در شکل گيری و در نتيجه درمان اختلال های هويت جنسی از جمله تغييير جنسيت طلبی نقش دارند. وجود روابط عميق مادر با پسر يا پدر با دختر ،‌ عدم حضور مادر يا پدر و آرزو برای داشتن فرزند دختر يا پسر و طرح مستمر آن در خانواده از جمله مواردی هستند که احتمالاً می توانند در اختلال هويت جنسی موثر واقع شوند و به همين دليل خانواده درمانگری با تکيه بر روش های روان درمانی معنوی پيشنهاد می شود. بر اساس اين مطالعه کاربرد روش های شناختی ـ‌ رفتاری در کنار آموزش خانواده با تاکيد بر بعد روحی و معنوی در درمان اختلال هويت جنسی موثر واقع شده است . هم سوئی و عدم سوئی يافته ها در پايان مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۰۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمد خداياري فرد، محمدرضا محمدي، اكرم پرند
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855