[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Construction and standardization of belief scale for high school students
عنوان فارسی ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (SBD)
عنوان مختصر نوآوری های آموزشی
کد مقاله (doi) 1383
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله In this research, after reviewing the theories of belief and faith development and principles of Islamic religion, the Belief Development Scale was constructed on the basis of Glock and Stark model. The content validity of the 60 items of the scale was assessed by a group of experts, 75 percent of whom approved the face and content validity of 53 items. The 53 items scale of belief development were then administered on a random sample group of high school students and alpha coefficient was computed. After discarding 18 items which did not correlate significantly to total scale score, alpha coefficient was found to be 0.91. To assess the construct validity of the scale, factor analysis (principle component) was carried out. After varimax rotation, 5 factors were emerged that account for 64 percent of the total variance of the scale. The 5 factors are: religion affect, faith and beliefs, knowledge of religion, religion influence and religion rituals.
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی انجام شده است. ابتدا مبانی نظری و تئوری رشد اعتقادی بر مبنای نظريه های گوناگون و اصول و فروع دين اسلام تدوين شد. پس از آن بر اساس آنها گويه هايی برای سنجش رشد اعتقادی تهيه شد. روايی محتوايی گويه ها، با نظر خواهی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و گويه هايی که مورد توافق و تاييد بيش از 75% آنان بود، به عنوان گويه های مناسب انتخاب شدند. پرسشنامه تهيه شده، در مرحله اول، روی نمونه 200 نفری از دانش آموزان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها، ضريب اعتبار آزمون 82/0 محاسبه شد، با توجه به همبستگی هر سئوال با کل آزمون، تعداد 18 سئوال که همبستگی کمتر از 2/0 با کل آزمون داشتند، حذف و مجددا ضريب اعتبار آزمون محاسبه شد که ميزان آن 91/0 بود. تحليل عاملی سوالات رشد اعتقادی بيانگر اين بود که بيش از 64 درصد واريانس نمرات رشد اعتقادی، با مقياس ساخته شده، تبيين می شود. پس از چرخش عوامل، همبستگی ميان هر سوال با هر عامل در بهترين حالت مشخص گرديد، که بر اساس آن پنج عامل نامگذاری شدند. برای هنجاريابی، پرسشنامه روی 600 دانش آموز اجرا و جداول نورم به تفکيک جنسيت تهيه شد. در نهايت می توان از اين پرسشنامه برای اندازه گيری رشد اعتقادی دانش آموزان برای انجام دادن پژوهشهای گوناگون استفاده کرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله داود معنوي پور، حسن پاشاشريفي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862