[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The Effect of the Recitation of Holy Quran on Mental Health in Nursing Students of Rafsanjan University of Medical Scien
عنوان فارسی تاثير آوای قرآن کريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان
کد مقاله (doi) 1382
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Background: many western scientists emphasis that human need the religion and his faith in God cause increase tolerance decrease anxiety. Recitation of Holy Quran be a mystical music that can stimulate physiological and psychological responses. In this study the effect of recitation of holy quran on mental health in nursing students has been evaluated. Materials and methods: In this quasi experimental research 107 individuals were selected and randomly divided into two control and case groups. Mental health score was measured in both groups, by the 12 items of general health questionnaire, and the demographic characteristic determined by checklist. Case group listened to the recitation of Holy Quran for 15 minutes three items a week for four weeks. The recitation of Holy Quran was by tape recorder and the place of listening were same. One week after finishing the interventation the individuals completed general health questionnaire and demographic check list and then mental health score was measured in both groups again, and the results were compared before and after interventation. The data were analyzed by SPSS software, paired t-test and X2. Results: The findings of this study indicated that the mean of mental health score before interventation in the case group was 31.48±0.83 and in the control group was 31.92±1.05 and after interventation in the case group was 35.61±0.8 and in control was 31.2±1.18. Comparing mental health score before and after interventation. Indicated that mean score was increased in case group significantly (p<0.0001). But in the control there was no difference before and after interventation. Conclusion: The present data showed that listening to the recitation of Quran that has known as a mystical music, and can be a method for improving the students' mental health.
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: بسياری از انديشمندان معاصر غربی تاکيد می نمايند که مشکل انسان معاصر اساسا به نياز وی به دين و ارزش های معنوی بر می گردد. ايمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد که او را در تحمل سختی ها کمک می کند و نگرانی و اضطراب را دور می سازد. از آنجايی که تلاوت با صوت قران کريم می تواند به عنوان يک موسيقی عرفانی، محرکی برای ايجاد پاسخ های فيزيولوژيک و سايکولوژيک در شنونده باشد، در مطالعه حاضر اثر تلاوت با صوت قرآن کريم بر روی بهداشت روان دانشجويان بررسی شده است. مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربی پس از تعيين حجم نمونه (107 نفر) و تقسيم تصادفی آنها در دو گروه شاهد و آزمون، نمره بهداشت روانی واحدهای پژوهش با استفاده از معيار بهداشت روانی 12 موردی فارل تعيين گرديد. هم چنين با استفاده از پرسش نامه دموگرافيک، ويژگی های فردی آزمودنی ها نيز مشخص شد. سپس به مدت 4 هفته، هر هفته 3 بار و هر بار 15 دقيقه آوای دلنشين قرآن کريم با صدای استاد منشاوی توسط يک دستگاه ضبط صوت در يک مکان ثابت پخش شد. يک هفته پس از اتمام مداخله مجددا تمامی واحدهای پژوهش، معيار بهداشت روانی و پرسش نامه دموگرافيک را کامل نمودند و سپس نتايج قبل وبعد از مداخله توسط نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی زوج، تی مستقل و کای دو با هم مقايسه گرديد. يافته ها: نتايج بدست آمده نشان می دهند که ميانگين نمره بهداشت روانی گروه های آزمون و شاهد قبل از اجرای مداخله به ترتيب 0.83±31.48 و 1.05±31.92 و پس از اجرای مداخله به ترتيب 0.8±35.61 و 1.18±31.2 بود. مقايسه نمره بهداشت روان قبل و بعد از مداخله نشان می دهد که ميانگين نمره بهداشت روان گروه آزمون به طور معنی داری افزايش يافته (p<0.0001)، اما تفاوت معنی داری بين ميانگين نمره بهداشت روان قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد ديد ه نشد. نتيجه گيری: با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه به نظر می رسد که گوش فرا دادن به آوای دلنشين قرآن کريم که به عنوان يک موسيقی عرفانی شناخته شده است می تواند راه و روش موثری در جهت بهبود وضعيت بهداشت روانی دانشجويان باشد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مجيد كاظمي، علي انصاري، محمد الله توكلي، سيما كريمي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862