[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تاثير خود شناسی اسلامی در افزايش ميزان سازگاری زناشويی
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1383
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خودشناسی اسلامی در حال اختلاف های زناشويی بود. جامعه آماری کليه زن و شوهرهايی بودند که از طريق اطلاعيه ای داوطلب شرکت در اين تحقيق شدند. از ميان آنها 14 زوج (28 آزمودنی) پس از رديف کردن نمراتشان همتا شدند و به طور تصادفی به گروه آزمايشی يا گواه اختصاص يافتند. ابزارهای تحقيق پرسشنامه 29 سؤالی خودشناسی و مقياس 32 سؤالی سازگاری زناشويی اسپانير بود. هر دو مقياس در شرايط کنترل شده در مرحله قبل و بعد از مشاوره در مورد هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس تکرار سنجش، آزمون توکی (HSD)، ضريب همبستگی پيرسون و رسم نمودار تحليل شد. نتايج حاکی از آن است که افزايش خودشناسی به طور معنی داری (0.001=p )، باعث افزايش سازگاری زناشويی گروه آزمايشی نسبت به قبل از مشاوره و در مقايسه با گروه گواه می شود. تأثير خودشناسی بر حالت خود بالغ گروه آزمايش (6.36) بيشتر از حالت خود والدينی (3.34) و حالت خود کودکی (4.36) است. همچنين همبستگی سازگاری زناشويی با حالت خود بالغ (0.87) بيشتر از حالت های خود والدينی (0.53) و خود کودکی (0.62) است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله عصمت دانش
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862