[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ويژگی های شخصيتی، استرس، شيوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1385
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: اين پژوهش با هدف بررسی ويژگی های شخصيتی، استرس های روانی- اجتماعی، شيوه مقابله با استرس و نگرش های مذهبی افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی شهرستان کرمانشاه و مقايسه ان با گروه گواه انجام شد. روش: پژوهش حاضر يک طرح مورد- شاهدی است که در ان 120 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی (75 زن و 45 مرد) با 120 نفر از افراد گروه گواه که با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و از نظر برخی متغيرهای جمعيت شناختی با يکديگر همتا شده بودند مقايسه شدند. گرداوری داده ها به کمک پرسش نامه ويژگی های فردی، مصاحبه بالينی، پرسش نامه شخصيتی ايزنک، پرسش نامه رويدادهای زندگی، پرسش نامه مهـارت های مقـابله ای و پرسش نامه نگرش های مذهبی انجام شد. داده های پژوهش با بهره گيری از شـاخص های آمـار توصيفی، آزمون t و ازمون خی دو تحليل گرديدند. يافته ها: يافته ها نشـان دادند که افراد اقدام کننده به خودکشی بيش از افراد گروه گواه دارای ويژگی های شخصيتی درون گرايی، روان رنجوری و روان پريشی بودند و پيش از اقدام به خودکشی رويدادهای فشارزای بيشتری را تجربه کرده بودند، از نظر شناختی ارزيابی بالاتری از ميزان فشار روانی ناشی از استرس های زندگی داشتند، کمتر شيوه مقابله متمرکز بـر حل مساله را به کار برده اند و دارای نگرش های مذهبی ضعيف تری بوده اند. نتيجه گيری: خودکشی در اثر تعامل برخی عوامل زمينه ساز و اشکارساز روی می دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اقدام به خودکشی، ويژگی های شخصيتی، استرس، شيوه مقابله، نگرش مذهبی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۴۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله شاكر، جلال- ,پرويزي فرد، علي اكبر- صادقي، خيراله- مرادي، رضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862