[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ۱۳۷۹
عنوان مختصر طب و تزکيه
کد مقاله (doi) 1383
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله علت شناسی بيماری افسردگی و نيز ساير اختلالات روانی در ابعاد مختلف بيولوژيک، روانی و اجتماعی، فرهنگی همواره مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است. اگر به علائم محوری اين اختلال که شامل احساس نااميدی، احساس تنهائی و عزت نفس بيمارگونه می باشد توجه کنيم در می يابيم که بيماران افسرده به ويژه دسته ای که کمتر عوامل بيولوژيک در بروز افسردگی آنان دخالت دارند در ديدگاه جهان بينی توحيدی به درجات مختلف از رب العالمين دور افتاده اند و در غرقاب وابستگی های دنيوی و باورهای مذهبی نادرست غوطه ور شده اند. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی - توصيفی است که ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی را در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل تحت بررسی قرار می دهد. در اين پژوهش، کليه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل تحت بررسی قرار می دهد. در اين پژوهش، کليه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های سنجش اعتقادات مذهبی و افسردگی، ميزان اعتقادات و شدت افسردگی دانشجويان تعيين شد. نتايج نشان داد که 73.42 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح اعتقادی بالا برخوردار بوده و اکثريت با 44.31 درصد دارای روحيه طبيعی بودند. ارتباط بين اعتقادات مذهبی و افسردگی با استفاده از آزمون آماری کای دو و با ضريب اطمينان 95 درصد معنی دار مشاهده شد. از بين مشخصات دموگرافيک، فقط بين جنس و اعتقادات مذهبی و سن و دوره تحصيلی با افسردگی ارتباط معنی دار وجود داشت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله كريم الهي، منصوره- آقامحمدي، معصومه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862