[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Religious Orientation in People with High Schizotypal Traits
عنوان فارسی سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: The distinction between intrinsic and extrinsic religious orientation appears to be useful in understanding the relation between religion and schizotypal personality as well as schizophrenia. The present study was carried out with the aim of examining the relation between religious orientation and schizotypal traits. Method: A sample of 210 individuals was selected from university students using random stratified sampling. Schizotypal Trait Questionnaire A form (STQ A) and Religious Attitude Testing Questionnaire (RATQ) were administered to the subjects. Results: All three schizotypal traits had significant relationship with extrinsic religious orientation (p<0.01). From among the schizotypal traits, “unusual perceptual experiences” was a suitable predictor for extrinsic religious orientation. Also, subjects with high schizotypal traits scored higher in extrinsic religious orientation, than subjects with low schizotypal traits. Conclusion: Since intrinsic religious orientation has no relationship with schizotypal traits, it could be concluded that despite being more religious, individuals with high schizotypal traits have more immature religiosity. Also, these findings are consistent with the view that intrinsic religiosity is associated with aspects of psychological well-being, and extrinsic religiosity is associated with poorer psychological well-being.
چکیده فارسی مقاله هدف: به نظر می‌رسد تمايز بين سوگيری‌های مذهبی درونی و بيرونی در فهم رابطه مذهب و شخصيت اسکيزوتايپی و به تبع آن اسکيزوفرنيا مفيد باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سوگيری‌های مذهبی با صفات اسکيزوتايپی انجام شد. روش: نمونه‌ای به حجم 210 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از ميان دانشجويان انتخاب شدند و با پرسش‌نامه‌های شخصيت اسکيزوتايپی و نگرش‌سنج مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسيون چند متغيری گام به گام تحليل شدند. يافته‌ها: هر سه مؤلفه صفات اسکيزوتايپی با سوگيری مذهبی بيرونی رابطه معنی‌دار داشتند (01/0p<). از ميان سه مؤلفه صفت اسکيزوتايپی، مؤلفه تجارب ادراکی غيرمعمول پيش‌بين مناسبی برای سوگيری مذهبی بيرونی بود. هم‌چنين، افراد با صفات اسکيزوتايپی بالادر مقايسه با افراد با صفات اسکيزوتايپی پايين در سوگيری مذهبی بيرونی نمرات بالاتری داشتند. نتيجه‌گيری: از آن‌جا که سوگيری مذهبی درونی با صفات اسکيزوتايپی رابطه‌ای ندارد، می‌توان نتيجه گرفت که با وجود مذهبی‌تربودن افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا، مذهب آنها رشدنايافته‌تر است. هم‌چنين، يافته‌های پژوهش حاضر، با اين ديدگاه که سوگيری مذهبی درونی با جنبه‌های مختلف سلامت‌روان و سوگيری مذهبی بيرونی با ضعف روانی رابطه دارد، هم‌سو است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله mental health; religion; orientation
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسکيزوتايپي؛ سلامت‌روان؛ مذهب؛ سوگيری
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر علي محمدزاده، دكتر محمود نجفي، احمد عاشوري
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862