[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان
عنوان مختصر افق دانش
کد مقاله (doi) 1388
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: ادراک مفهوم خداوند يک نمونه از چندين شيوه متعددی است که برای شناسايی باورهای مذهبی در افراد به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنيدگی در دانشجويان دانشگاه شيراز اجرا گرديد. روش تحقيق: در اين مطالعه 251 نفر از دانشجويان با روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های مفهوم خداوند و سبک های مقابله مورد ارزيابی قرار گرفتند. برای تحليل داده ها ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام به کار گرفته شد. يافته ها: نتايج حاصل از تحليل يافته ها نشان داد که بين سبک مقابله مساله مدار با ادراک مفهوم نيک خواهی خداوند، لايتناهی بودن او و نيز ادراک ارزشمند بودن خداوند رابطه مثبت و با تصور خداوندی نامربوط، تنبيه گر و دور و غير قابل دسترس رابطه منفی وجود دارد. ادراک خداوند به عنوان نيک خواه به تنهايی توانايی 12 درصد پيش بينی راهبردهای مقابله مساله مدار را دارد. نتيجه گيری: با توجه به نقش قابل توجه دين در سلامت، اهميت دادن به آن در حيطه های آموزش و درمان می تواند کمک زيادی به بهبود سلامت روانی جامعه نمايد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای مذهبی، مفهوم خداوند، راهبردهای مقابله، تنيدگی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نصيرزاده، راضيه- رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862