[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی در دانشجويان با توجه به نگرشهای مذهبی
عنوان مختصر مجله علوم تربيتي و روانشناسي
کد مقاله (doi) 1383
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه استرسورهای دانشجويی (استرسورهای مربوط به شرايط تحصيلی، محيط آموزشی، فارغ التحصيلی و محيط خوابگاه) و عملکرد تحصيلی در دانشجويان دارای نگرشهای مذهبی بالا، متوسط و پايين می باشد. نمونه پژوهش شامل 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلی بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استرسورهای دانشجويی و پرسشنامه نگرش مذهبی جهت آزمون فرضيه ها استفاده شد. نتايج نشان داد که استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی دانشجويان دارای نگرشهای مذهبی بالا (0.33-=r)، متوسط (r=-0.31)و پايين (r=-0.59) رابطه منفی دارد (p<0.001). بين ترکيب خطی متغيرهای پيش بين (استرسورهای دانشجويی) با متغير ملاک (عملکرد تحصيلی) دانشجويان دارای نگرشهای مذهبی بالا (0.336=MR)، متوسط (0.334=MR) و پايين (0.661=MR) رابطه معنی داری وجود دارد (p<0.001). نتايج آزمون Z فيشر نشان داد که ضريب همبستگی چند متغيری استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی "دانشجويان دارای نگرش مذهبی پايين در مقايسه با دانشجويان دارای نگرش مذهبی متوسط" و "دانشجويان دارای نگرش مذهبی بالا" به طور معنی داری بيشتر است (p<0.05). بين ضريب همبستگی چند متغيری استرسورهای دانشجويی با عملکرد تحصيلی "دانشجويان دختر (0.535=MR) و دانشجويان پسر (0.436=MR)" تفاوت معنی داری به دست آمد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ابوالقاسمي، عباس
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862