[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه سازگاری کلی والدين و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1387
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله تحقيق حاضر، با هدف بررسی روابط و نگرش های درون خانواده و تاثير آن بر آينده فرزندان پرداخته است. جامعه آماری در اين تحقيق کليه دختران متاهل، فراگير زبان، موسسه زبان کيش در شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 160 نفر (دختران متاهل) از جامعه فوق الذکر انتخاب گرديده اند. در اين تحقيق 6 فرضيه در مورد رابطه و همبستگی سازگاری کلی والدين و مولفه های آن (توافق دونفری، همبستگی دو نفری، ابراز محبت، رضايت زناشويی) و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران مطرح شد. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون سازگاری زن و شوهر، نگرش مذهبی و رضايتمندی زناشويی انريچ استفاده شده است و برای تجزيه و تحليل داده های حاصل از تحقيق از ضريب همبستگی پيرسون و آزمون معناداری آن و رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر وجود همبستگی معنادار و مثبتی بين سازگاری کلی والدين و مولفه های آن و نگرش مذهبی خانواده با رضايتمندی زناشويی فرزندان دختر در شهر تهران می باشد. همچنين تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که سازگاری کلی والدين بيشترين قدرت پيش بينی کنندگی تغييرات رضايت زناشويی فرزندان را دارد و مولفه ابراز محبت دارای کمترين قدرت پيش بينی کنندگی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سازگاری، نگرش مذهبی، رضايتمندی زناشويی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله اربابي، خاطره- زهراكار، كيانوش- رضايي، آذرميدخت- بكتاش، ماري
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862