[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی (هيجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضايت زناشويی با آمادگی اعتياد ب
عنوان مختصر مجله علوم تربيتي و روانشناسي
کد مقاله (doi) 1387
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخی ويژگی های شخصيتی (هيجان خواهی،‌ ابراز وجود و سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضايت زناشويی با آمادگی به اعتياد در کارکنان يک شرکت بزرگ صنعتی اهواز انجام شد. در اين پژوهش تعداد 489 نفر از کارکنان آن شرکت صنعتی که در طول دو ماه در کلاس های آموزشی شرکت نمودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و 6 پرسشنامه هيجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی، نگرش مذهبی، رضايت از همسر و پرسشنامه ايرانی آمادگی به اعتياد را تکميل نمودند. ويژگی های شخصيتی و خانوادگی به عنوان متغيرهای پيش بين و آمادگی به اعتياد متغير ملاک در نظر گرفته شد. طرح تحقيق از نوع همبستگی است و داده های تحقيق با ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيری تجزيه و تحليل شدند. يافته های پژوهش نشان داد که کارکنانی که نارضايتی بيشتری از همسر دارند آمادگی به اعتياد بيشتری دارند. کارکنان هيجان خواه بالا، سرسختی روانشناختی پايين و نگرش مذهبی پايين، آمادگی به اعتياد سربالاتری داشتند. بالاترين ضريب همبستگی مربوط به رضايت از همسر بود که مهمترين متغير پيش بين در اين پژوهش می باشد. بين ابراز وجود و آمادگی به اعتياد، رابطه معنی داری به دست نيامد. ضرايب تحليل رگرسيون با روش ورود مکرر برای ترکيب خطی متغيرهای رضايت از همسر، هيجان خواهی، سرسختی روانشناختی، نگرش مذهبی و ابراز وجود با آمادگی به اعتياد در سطح کمتر از 0.001 معنی دار بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آمادگی به اعتياد، ابراز وجود، رضايت زناشويی، سرسختی روانشناختی، هيجان خواهی، نگرش مذهبی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله زرگر، يداله- نجاريان، بهمن- نعامي، عبدالزهرا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862