[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيری مذهبی با سلامت روانی در دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه
عنوان مختصر مجله علوم تربيتي و روانشناسي
کد مقاله (doi) 1385
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش به منظور بررسی رابطه جهت گيری مذهبی با سلامت روانی دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصيلی 1384-1385 طراحی شد. جامعه آماری دانشجويان دانشگاه رازی بودند که به عنوان نمونه سنجش پژوهش تعداد 449 نفر با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش جهت گيری مذهبی از پرسشنامه جهت گيری مذهبی، که با رويکردی اسلامی تهيه شده است، استفاده شد. جهت بررسی سلامت روانی، از مقياس سلامت روانی (GHQ-28) استفاده شد که نمره پايين در آن نشانه سلامت روانی است. نتايج نشان دادند که جهت گيری مناسکی با چهار بعد سلامت روانی همبستگيهای معنی داری دارد. ضرايب همبستگی جهت گيری پايبندی به عقايد و مناسک با سلامت جسمانی (P<0.0001) r = -0.26، با اضطراب (P<0.0001) r = -0.29؛ اختلال در کارکرد اجتماعی (P<0.0001) r = -0.26 و با افسردگی (P<0.0001) r =-0.39 می باشد. يافته های ديگر نشان دادند که ضرايب همبستگی بعد جهت گيری پايبندی به اخلاقيات، با شکايت جسمانی (P<0.0001) r = -0.42، با اضطراب (P<0.0001) r =-0.49، با اختلال در کارکرد اجتماعی (P<0.0001) r =-0.33 و با افسردگی (P<0.0001) r =-0.55 به دست آمدند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون برای دخترها نشان دادند که جهت گيری پايبندی به اخلاقيات تنها متغير قوی در تبيين واريانس سلامت روانی آزمودنيها است. نتايج تحليل رگرسيون برای پسرها نشان دادند که اضافه کردن متغير جهت گيری پايبندی به عقايد و مناسک تغيير اندک ولی معنی داری در معادله رگرسيون ايجاد نمود. به عبارت ديگر، جهت گيری مناسکی برای پيش بينی سلامت روانی آزمودنيهای پسر با اهميت است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله كرمي، جهانگير- روغن چي، محمود- عطاري، يوسف علي,شكري مهتاب,بشليده كيومرث
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877