[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۷۸-۷۹
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
کد مقاله (doi) 1381
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: مقابله روشی است که فکر کردن و رفتار کردن با آن شيوه به مردم کمک می کند تا اثرات استرس را کاهش داده و نيز از هيجانات ناشی از آن بکاهند. مقابله مذهبی روشی است که انسان ها از شعائر و عقايد مذهبی جهت مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی بهره می گيرند. پيچيدگی زندگی در قرن اخير باعث شده است که انسان به طور مداوم در مقابل ناملايمات از خود سازگاری نشان دهد و اضطراب شايعترين اختلالی است که در مقابل ناسازگاری ها بروز می کند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصيفی با هدف تعيين مقابله مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی 78-79 انجام شده است. نمونه های پژوهش 316 دانشجو بودند که به روش نمونه گيری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش در اين بررسی پرسشنامه مشخصات (15 سوال)، پرسشنامه اضطراب (آشکار و پنهان) اسپيل برگر (40 ماده)، و پرسشنامه مقابله مذهبی (31 ماده) بوده است. تجزيه و تحليل داده ها به کمک روش های آمار توصيفی و آزمون های t‏ ، تحليل واريانس، شفه و کای دو انجام شده است. يافته ها: 4/10، 8/85 و 8/3 درصد واحدهای پژوهش به ترتيب از مقابله مذهبی قوی، متوسط و ضعيف برخوردار بودند. يافته ها آشکار نمود که 1/10 و 9/7 درصد از آزمودنی ها به ترتيب از اضطرب آشکار و پنهان در حد شديد و بسيار شديد رنج می بردند. آزمون آماری ارتباط معنی داری را بين اضطراب آشکار و پنهان نمونه ها با مقابله مذهبی آنها نشان داد (P<0.001) و (P<0.001). نتايج اين بررسی نشان داد که تفاوت معنی داری بين مقابله مذهبی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنسيت (P<0.000)، رشته تحصيلی (P<0.000) و مقاطع تحصيلی (P=0.000) وجود دارد. نتايج تفاوت معنی داری را بين ميانگين نمرات اضطراب آشکار و پنهان واحدهای پژوهش بر حسب علاقه مندی به رشته تحصيلی (P=0.000) و سابقه مشکلات روانی (P<0.000) نشان داد، اما بين ميانگين نمرات اضطراب آشکار و پنهان دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. استنتاج: اگرچه رابطه بين مقابله مذهبی و سلامت و بيماری روانی پيچيده است، اما آشکار است که عقايد و شعائر مذهبی نقش مهمی را در پيشگيری و کاهش مشکلات هيجانی و روانی بازی می کنند. بر اساس يافته های پژوهش پيشنهاد می شود که مداخلات و اقدامات لازم با تکيه بر روش های مذهبی برای تامين بهداشت و سلامت روانی دانشجويان انجام گيرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله عظيمي، حميده- ضرغامي، مهران
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862