[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تعيين ارتباط افسردگی و نگرش نسبت به امور مذهبی در دانشجويان دانشکده پرستاری، مامايی و بهداشت بندرعباس در سال ۱۳۷۹
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
کد مقاله (doi) 1381
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام اين پژوهش بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان پرستاری، مامايی و بهداشت و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به امور مذهبی، در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس است. روش کار: در اين پژوهش، 299 آزمودنی (105 پسر و 194 دختر) دانشجو که به روش نمونه گيری غير احتمالی و از نوع آسان وارد بررسی شده بودند، با آزمون افسردگی بک و جهت گيری مذهبی آلپورت مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج: بر اساس آزمون افسردگی بک از مجموع افراد مورد بررسی، 55.5% بدون افسردگی، 32.1% افسردگی خفيف، 11% افسردگی متوسط و 1.3% افسردگی نسبتا شديد يا شديد داشتند. بر اساس مقياس نگرش مذهبی دوبعدی آلپورت، مذهب در 8.7% افراد مورد بررسی بيرونی و در 91.3% درونی شده است. آزمون آماری مجذور کای نشان داد از نظر ميزان افسردگی در دختران و پسران اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (p<0.05).بين ميزان افسردگی و نگرش فرد نسبت به امور مذهبی همبستگی معکوس وجود دارد به اين ترتيب که با بالا رفتن نگرش مذهبی، ميزان افسردگی کاهش می يابد. P<0.05) و (r=-0.16 نتيجه گيری: شدت افسردگی با نگرش فرد نسبت به امور مذهبی ارتباط معنی دار آماری دارد و در افراد کم اعتقاد به مذهب، ميزان افسردگی بيشتر از افراد مذهبی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سليماني زاده، لاله- آقاملايي، تيمور
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877