[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی جهت گيری مذهبی و سلامت روان
عنوان مختصر پژوهش در پزشکي
کد مقاله (doi) 1386
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: پژوهشهای متعدد نشان می دهند که مذهب و سلامت روانی و حتی جسمانی با يکديگر رابطه ای مستقيم دارند. روی آوری محققين به مذهب و مطالعه روانشناختی آن در دهه های اخير روز افزون بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سلامت روانی است. روش بررسی: تعداد 140 نفر از دانشجويان دختر و پسر در سطح دانشگاههای تهران گروه نمونه پژوهش حاضر را تشکيل می دهند. تمامی آزمودنی ها با دو آزمون جهت گيری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) مورد بررسی قرار گرفتند. اين آزمونها بيشتر برای جامعه ايرانی ترجمه و استاندارد شده اند. نتايج آزمونها پس از نمره گذاری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که بين مذهب يا مذهبی بودن و سلامت روانی رابطه ای مستقيم وجود دارد. هر چه جهت گيری مذهبی درونی تر می شود سلامت روانی بالاتر می رود. هر چه جهت گيری فرد در زمينه مذهبی بيرونی تر می شود احساس خستگی و نشانه های بدنی نيز بيشتر می شود (p<0.004). هر چه جهت گيری فرد بيرونی تر می شود ميزان اضطراب و بی خوابی فرد بيشتر می شود (p<0.016). بيشترين ميزان همبستگی، مربوط به متغير افسردگی و گرايش به خودکشی است که هر چه اين احساس بيشتر می شود جهت گيری مذهبی بيرون تر می شود (p<0.0001). نتيجه گيری: مذهب درونی شده به عنوان يک عامل کليدی برای سلامت روانی نقش ايفا می کند. توجه به مذهب درونی در مداخله های پيشگيرانه و درمانی می تواند عامل موثری در سلامت روانی به حساب آيد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۴۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله جان بزرگي مسعود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862