[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده‌ سلامت و وضعيت انجام اين رفتارها در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر شهر يزد
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
کد مقاله (doi) 1383
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: انجام روزانه و يا منظم فعاليتهای ارتقا دهنده سلامت توسط سالمندان جهت به حداکثر رساندن سلامتی، کاهش ناتوانی ها و افزايش رفاه آنان، در جامعه ای که اهميت پديده سالمندی روز به روز در حال افزايش است، بسيار حياتی و مهم می باشد. (Pender) با ارايه الگوی ارتقای سلامت در مقابل الگوی اعتقاد بهداشتی، عوامل پيشگويی کننده رفتارهای ارتقا دهنده سلامت را مشخص نموده است. حمايت اجتماعی يکی از اين عوامل است که در مطالعات متعدد ارتباط آن با انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت مشخص گرديده است. حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت يکی از تامين کننده های حمايت است که پيش بينی می شود می تواند بر انجام اين رفتار در سالمندان موثر باشد. روش بررسی: هدف از اين مطالعه توصيفی- تحليلی، بررسی چگونگی ارتباط دو متغير حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و وضعيت انجام اين رفتار در سالمندان شهريزد بوده است. برای اين منظور تعداد 102 سالمند 65 ساله و بالاتر به صورت تصادفی خوشه ای از دو مرکز بهداشتی درمانی شهر يزد وارد اين تحقيق شدند. جهت اندازه گيری ميزان انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت از (HPLP2) Health Promoting Lifestyle Profile 2استفاده شد و اندازه گيری حمايت مذهبی درک شده مقياس تهيه گرديد. در يک مطالعه مقدماتی مقدار آلفای کرونباخ HPLP20.8744و مقدار آلفای کرونباخ مقياس تهيه شده برای حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت 0.7566 بدست آمد. ضمن آنکه روايی صوری و محتوی ابزارها نيز از طريق پانل خبرگان محاسبه و مورد تاييد قرار گرفت. اطلاعات از طريق مصاحبه با سالمندان و تکميل پرسشنامه جمع آوری گرديد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: اين بررسی به طور کلی نشان دهنده سطح پايين انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در سالمندان مورد بررسی بود. همچنين نتايج نشان داد که حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت با وضعيت انجام اين رفتارها به طور کلی و نيز با زير مقياسهای مسووليت پذيری سلامتی، فعاليت فيزيکی، رشد روحی، ارتباطات بين فردی و کنترل استرس در ارتباط است ولی ارتباط آن با زير مقياس تغذيه به لحاظ آماری معنی دار نبود. نتيجه گيری: حمايت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت به عنوان يک تامين کننده حمايت اجتماعی قوی با وضعيت انجام اين رفتارها در ارتباط است و اين يافته با نتايج تحقيقاتی که به تست الگوی پندار پرداخته و تاثير حمايت اجتماعی را نشان داده همخوانی دارد ، لذا پيشنهاد می شود جهت افزايش رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در سالمندان در برنامه های آموزشی آنان به حمايت مذهبی تاکيد بيشتری شود و از آيات و رواياتی که اينگونه رفتارها را توصيه نموده اند استفاده بيشتری شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مذهب، رفتارهای ارتقای دهنده سلامت، سالمندان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مروتي شريف ‌آباد، محمدعلي- غفراني پور، فضل اله- بابايي ‌روچي، غلام رضا- حيدرنيا، عليرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862