[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان
عنوان مختصر مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين
کد مقاله (doi) 1386
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه: هدف اصلی بهداشت روانی پيشگيری از وقوع ناراحتی ها و حفظ سلامت روانی است. تقويت باورها و عقايد مذهبی در تمام مراحل زندگی يک اقدام پيش گيری کننده جهت کاهش اختلا ل های روانی است. هدف: مطالعه به منظور تعيين رابطه بين اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه تحليلی بر روی 80 دانشجوی دختر دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1381 انجام شد که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها سه پرسش نامه منبع کنترل جوليان راتر، برگه ارزيابی علايم مرضی و مقياس عمل سنجی اسلامی بود. داده ها با آزمون های آماری توصيفی و استنباطی تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: عملکرد مذهبی بر سلامت روان و منبع کنترل درونی تاثير مثبت و مستقيم داشت، هر چندکه رابطه بين عملکرد مذهبی و مقياس های برگه ارزيابی علايم مرضی معنی دار و معکوس بود. نتيجه گيری: با توجه به تاثير مثبت باورها و اعمال مذهبی در سلامت روان‏، استفاده از اين ظرفيت ها در برنامه ريزی اقدام های بهداشت روانی به خصوص در مورد جوانان توصيه می شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله صالحي، ليلي- سليماني زاده، لاله- باقري يزدي، سيدعباس- عباس زاده، عباس
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877